Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
W ramach specjalności studenci osiągną wiedzę i umiejętności w zakresie zasad i przepisów regulujących działania organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Oferowany program kształcenia prezentuje zróżnicowane zagadnienia bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, zaznajamia z funkcjonowaniem wyspecjalizowanych służb oraz uprawnieniami i obowiązkami podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w stanach zagrożenia.
Szczególny nacisk w trakcie studiów jest kładziony na nabycie praktycznych umiejętności opracowania planów zarządzania kryzysowego oraz planów ochrony infrastruktury krytycznej, programów prewencyjnych i mapy zagrożeń z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na szczeblu administracji publicznej.
PROFIL ABSOLWENTA
W trakcie studiów studenci nabywają między innymi:
• umiejętność podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych
• znajomość norm prawnych dotyczących bezpieczeństwa publicznego
• znajomość procedur zapewnienia bezpieczeństwa publicznego
• umiejętność rozpoznawania sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
• umiejętność podejmowania decyzji w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego
• zdolność do zorganizowania pomocy ludności w sytuacjach zagrożeń
TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje moduły wspólne dla kierunku oraz wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak:
• E-administracja
• Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
• Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
• Zarządzanie kryzysowe
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent tej specjalności zdobędzie kwalifikacje zawodowe pozwalające na podjęcie zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych, jak również w podmiotach prywatnych. Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych oraz średniego szczebla, będzie potrafił podejmować samodzielne decyzje organizacyjne. Absolwenci uzyskają możliwości zatrudnienia w organach administracji publicznej (państwowej, rządowej i samorządowej) zarówno szczebla centralnego (ministerstwa, urzędy centralne, fundusze, agencje), jak i wojewódzkiego (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, wojewódzkie służby i inspekcje) oraz powiatowego i gminnego (powiatowe służby i inspekcje, starostwa, urzędy miejskie i gminne). Absolwenci tej specjalności będą również przygotowani do pracy m.in. na stanowiskach: specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego, administratora jednostek antykryzysowych, specjalisty w zakresie obrony cywilnej, doradcy w centrach zarządzania kryzysowego, inspektora ds. monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonariusza służb takich jak: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, Służba Więzienna, Służba Celna, Straż Leśna, Państwowa Straż Łowiecka, Inspekcja Transportu Drogowego, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w zespołach reagowania kryzysowego.
ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI I ZATRUDNIENIA ABSOLWENTA
Praktyki zawodowe i kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.