Administracja bezpieczeństwa publicznego

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
W ramach specjalności studenci osiągną wiedzę i umiejętności w zakresie zasad i przepisów regulujących działania organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.
Oferowany program kształcenia prezentuje zróżnicowane zagadnienia bezpieczeństwa państwa i społeczności lokalnych , w tym zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, zaznajamia z funkcjonowaniem wyspecjalizowanych służb oraz uprawnieniami i obowiązkami podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w stanach zagrożenia.
Szczególny nacisk w trakcie studiów kładziony jest na nabycie praktycznych umiejętności opracowania planów zarządzania kryzysowego oraz planów ochrony infrastruktury krytycznej, programów prewencyjnych i Mapy zagrożeń z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na szczeblu administracji publicznej.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje przedmioty realizowane w ramach kierunku, a ponadto:
E-administracja
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
Zarządzanie kryzysowe

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent tej specjalności zdobędzie kwalifikacje zawodowe pozwalające na podjęcie zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych,jak również w podmiotach prywatnych. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych oraz średniego szczebla, potrafi podejmować samodzielne decyzje organizacyjne. Absolwenci uzyskują możliwości zatrudnienia w organach administracji publicznej (państwowej, rządowej i samorządowej) zarówno szczebla centralnego (ministerstwa, urzędy
centralne, fundusze, agencje), jak i wojewódzkiego (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, wojewódzkie służby i inspekcje) oraz powiatowego i gminnego (powiatowe służby i inspekcje, starostwa, urzędy miejskie i gminne). Absolwenci tej specjalności są również przygotowani do pracy m.in. specjalisty ds. bezpieczeństwa publicznego, administratora jednostek antykryzysowych, specjalisty w zakresie obrony cywilnej, doradcy w centrach zarządzania kryzysowego, inspektora ds. monitorowania zagrożeń
bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonariusza służb takich jak: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, Służba Więzienna, Służba Celna, Straż Leśna, Państwowa Straż Łowiecka, Inspekcja Transportu Drogowego, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w zespołach reagowania kryzysowego.

Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (w tym informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY
BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej oraz bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia na specjalności uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.