Administracja

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia magisterskie* o profilu praktycznym na kierunku Administracja bez lub ze specjalnością są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Studia przygotowują do kariery w urzędach administracji publicznej i instytucjach z nimi związanych oraz organizacjach użyteczności publicznej. Głównymi adresatami programu są osoby zorientowane na aktywną karierę zawodową.

KANDYDACI
• absolwenci studiów licencjackich kierunków administracja i prawo (uczelni krajowych i zagranicznych) oraz absolwenci innych kierunków: ekonomicznych, politechnicznych, uniwersyteckich, rolniczych, medycznych, artystycznych itd., którzy z racji pełnionych bądź planowanych obowiązków zawodowych pragną uzyskać wykształcenie akademicko-zawodowe i tytuł magistra administracji,
• absolwenci zawodowych szkół administracji (publicznych i niepublicznych), którzy po uzyskaniu tytułu licencjata mogą uzyskać w ramach oferowanego przez nas programu wykształcenie akademickie i dyplom magistra w zakresie administracji, niezbędny dla dalszej kariery urzędniczej i/lub politycznej.
Studia są dostępne dla wszystkich absolwentów studiów I stopnia, którzy posiadają tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera, względnie równoważny.

PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i przedsięwzięcia dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: Administrative English, Kultura polityczna, Efekty globalizacji, Zarządzanie projektami, Zasady ustroju politycznego państwa, Postępowanie sądowo-administracyjne, Fundusze strukturalne i projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej, Ustroje państw Europy Środkowej i Wschodniej, System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, Publiczne prawo konkurencji, Prawo karne skarbowe itp. oraz przedmioty do wyboru:
• Zarządzanie publiczne
• Systemy informacyjne administracji
• Planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
• Prawo finansów publicznych
• Zarządzanie państwem w warunkach demokracji
• Marketing polityczny
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW SPOZA OBSZARU NAUK SPOŁECZNYCH
• Podstawy zarządzania
• Mikroekonomia

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.