Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę o systemie wymiaru sprawiedliwości oraz statusie prawnym urzędnika sądowego, prokuratury i notariatu. Studia na tej specjalności pozwalają zdobyć lub poszerzyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych, prokuratury i notariatu.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent posiada praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądem, zna procedurę karną, cywilną oraz sądowo-administracyjną, ma wiedzę o ustroju adwokatury, radcach prawnych i notariuszach, potrafi sporządzić korespondencję sądową, a także zna zakres ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz zagadnienia związane z administrowaniem środkami materialnymi w wymiarze sprawiedliwości. Tematyka specjalności jest adresowana do osób pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w tzw. sferze obsługi administracyjnej organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratur i notariatu.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje moduły wspólne dla kierunku oraz wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak:
• Organizacja i procedury sądownictwa, prokuratury i notariatu
• Etyka w administracji publicznej
• Postępowanie sądowo-administracyjne i prawa człowieka
• Organizacja kancelarii prawniczej
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent tej specjalności zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, adwokatura, prokuratura, notariat), a także w organach administracji rządowej i samorządowej, w strukturach gospodarki narodowej, w instytucjach społecznych i socjalnych, w organach administracji skarbowej, w Policji, służbach mundurowych oraz w innych agendach państwowych i instytucjach Unii Europejskiej.
ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Praktyki zawodowe i kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.