Business English

JĘZYK WYKŁADOWY
Studia w języku angielskim.

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym a także przygotowanie nauczycieli i lektorów angielskiego, bo prowadzenia zajęć z Business English.
Program studiów ukierunkowany jest na poznanie terminologii i frazeologii języka biznesu, rozumienie podstaw biznesu, nabycie umiejętności biznesowych (tzw. Business Skills), rozumienie i analizę tekstów specjalistycznych, a także opanowanie zasad, form i stylu różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm. Wykłady monograficzne poszerzają terminologię specjalistyczną i wiedzę na temat podstaw zarządzania, finansów, marketingu i prawa.

ADRESACI STUDIÓW
Osoby z dobrą znajomością ogólnego języka angielskiego (minimum B2), które chcą zdobyć kwalifikacje językowe w zakresie Business English, w tym:
• osoby zainteresowane podjęciem pracy w Unii Europejskiej, GB i USA
• osoby planujące rozpoczęcie pracy w firmach, w których potrzebna jest znajomość języka biznesowego

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent specjalności ma bazowe kompetencje związanych z realizowanym kierunkiem studiów, a ponadto
• zna i rozumienie terminologię biznesową w języku angielskim – umie się nią płynnie posługiwać w życiu codziennym i zawodowym oraz tłumaczyć specjalistyczne teksty pisemne i ustne z języka angielskiego na ojczysty i na odwrót,
• jest stanie sprawnie funkcjonować w anglojęzycznym środowisku biznesowym, w tym wykonywać podstawowe czynności związane z indywidualnym prowadzeniem biznesu, w tym obsługa marketingu i sprzedaży, obsługa rachunkowości i podatków itp.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zapoznanie z terminologią i frazeologią języka biznesu,
• Business Skills,
• Analizę tekstów specjalistycznych, a także opanowanie
• English writing (nauka zasad, form i stylu różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm).
• Wykłady monograficzne w języku angielskim z podstaw zarządzania, finansów, marketingu i prawa.

PRAKTYKA ZAWODOWA I DYPLOMOWANIE
W ramach specjalności student odbywa praktykę zawodową stanowiącą integralną część procesu kształcenia i realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie, analizę itp., które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.

ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY
Słuchacze mają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikowanego English for Business London Chamber of Commerce and Industry (dodatkowa opłata ok. 400 zł.).

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.