Diagnoza i terapia pedagogiczna

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na tej specjalności dają uprawnienia pedagogiczne umożliwiające podjęcie pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), trudności w nauce matematyki (dyskalkulia), a także szczególne uzdolnienia. Specjalność wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. profilaktyki, diagnozy i terapii trudności w uczeniu się. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy profilaktyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą i są specjalistami w szerokim obszarze edukacyjnych trudności indywidualnego rozwoju.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć składają się różnorodne obszary działalności pedagogicznej – podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dążąc do efektywnego wykonania zadań zawodowych, oprócz przedmiotów ogólnopedagogicznych program zawiera takie, które dotyczą przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych i specyficznych trudności w uczeniu się, diagnozy pedagogicznej, prowadzenia terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju. Plan studiów zawiera przedmioty specjalnościowe, takie jak: pedagogikę opiekuńczą, metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej, podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, profilaktykę, diagnozę i terapię trudności szkolnych, terapię zajęciową i elementy arteterapii, trening umiejętności interpersonalnych oraz warsztat pracy z grupą.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent zdobywa kwalifikacje „nauczyciela – specjalisty terapii pedagogicznej” i jest przygotowany do rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom przejawiającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i klas terapeutycznych.
Absolwenci mogą również podejmować pracę w świetlicach szkolnych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, internaty, bursy i inne, świetlicach środowiskowych i świetlicach profilaktyczno-terapeutycznych, a także w licznych organizacjach pozarządowych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczno-terapeutyczne.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.
________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.