Diagnoza i terapia pedagogiczna

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na tej specjalności umożliwiają podjęcie pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – przejawiającymi trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), trudności w nauce matematyki (dyskalkulia), a także szczególne uzdolnienia. Specjalność wyposaża w wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. profilaktyki, diagnozy i terapii trudności w uczeniu się. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy profilaktyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą i są specjalistami w szerokim obszarze edukacyjnych trudności indywidualnego rozwoju.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć składają się różnorodne obszary działalności pedagogicznej – podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dążąc do efektywnego wykonania zadań zawodowych, oprócz przedmiotów ogólnopedagogicznych program zawiera takie, które dotyczą przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych i specyficznych trudności w uczeniu się, diagnozy pedagogicznej, prowadzenia terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju. Plan studiów zawiera przedmioty specjalnościowe, takie jak: pedagogikę opiekuńczą, metodykę pracy opiekuńczo-wychowawczej, podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, profilaktykę, diagnozę i terapię trudności szkolnych, terapię zajęciową i elementy arteterapii, trening umiejętności interpersonalnych oraz warsztat pracy z grupą.

ZWIĄZEK Z PRAKTYKĄ
Program jest realizowany we współpracy z ośrodkami wspomagania dziecka i rodziny, domami dziecka, szkołami, przedszkolami, ośrodkami wychowawczymi, ośrodkami szkolno-wychowawczymi, specjalnymi ośrodkami wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami edukacyjno-terapeutycznymi.
Sposób kształcenia studentów jest spójny z najnowszymi trendami na rynku, łączy teorię z praktyką. Studenci otrzymują dokładnie taką wiedzę, jaką powinni posiadać, aplikując do pracy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent zdobywa kwalifikacje „specjalisty terapii pedagogicznej” i jest przygotowany do rozpoznawania indywidualnych możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom przejawiającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i realizacji zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych i klas terapeutycznych.
Absolwenci mogą również podejmować pracę w świetlicach szkolnych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, internaty, bursy i inne, świetlicach środowiskowych i świetlicach profilaktyczno-terapeutycznych, a także w licznych organizacjach pozarządowych realizujących programy opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczno-terapeutyczne.

ATUTY PROGRAMU
Interesująca tematyka i ciekawe zajęcia.
Ścisła współpraca z praktyką – zajęcia prowadzą praktycy i pracownicy naukowi, którzy mają ciągły kontakt z dziećmi przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu lub zaburzenia rozwojowe.
Zdobycie atrakcyjnego na rynku pracy zawodu.
Możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz satysfakcjonującego startu zawodowego w Polsce i w krajach UE.
Unikatowy program studiów wychodzi naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu wobec zachodzących zmian w polityce społecznej krajów UE, co daje możliwość zatrudnienia w wielu obszarach pomocy społecznej.
Nowatorskie kształcenie zgodne ze standardami i dyrektywami europejskimi.

ATUTY UCZELNI
BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1), na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ONLINE. Można również studiować, korzystając z usługi ONLINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI
Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

________
* Informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września i marca.