Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla nauczycieli (z uprawnieniami)

Studia podyplomowe „Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla nauczycieli” są adresowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków i specjalności oraz  przygotowanie pedagogiczne. Oferta jest skierowana do nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem zawodowego przygotowania do pracy z uczniami szkół podstawowych i średnich w zakresie nowoczesnych metod wspomagania w procesie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej na współczesnym rynku pracy, co pozwoli na podjęcie nowych obowiązków w warunkach zreformowanego systemu edukacji.
Ukończenie studiów podyplomowych umożliwi pracę z osobami dorosłymi w zawodach: doradca zawodowy, specjalista w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, organizator form przekwalifikowania osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, doradca zawodowy w urzędach pracy i ich agendach, doradca personalny w agencjach zatrudnienia, w studenckich i lokalnych biurach karier, w organizacjach pozarządowych, w centrach informacji i planowania kariery zawodowej, specjalista do spraw pracowniczych, specjalista do spraw zatrudnienia. Absolwenci znajdą również zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach w działach personalnych w charakterze specjalistów ds. rekrutacji i szkoleń.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent uzyska wymagane kwalifikacje oraz będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie przygotowania do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego w placówkach edukacyjnych, a także niezbędną w doradztwie zawodowym i personalnym w różnego typu urzędach, agencjach, przedsiębiorstwach. Będzie dysponował bogatym metodycznym warsztatem pracy i merytorycznym przygotowaniem do pracy z osobami dorosłymi.

DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
„Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r., potwierdzające kwalifikacje podyplomowe, wydawane po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych”.

FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe

FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne; 3 semestry – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Tematyka zajęć dotyczy pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych mechanizmów leżących u podstaw wyboru zawodu i rozwoju zawodowego i obejmuje:

Podstawy poradnictwa zawodowego
Zawodoznawstwo
Rynek pracy i informacja zawodowa
Coaching, mentoring, tutoring
Metodyka i warunki pracy doradcy zawodowego
Doradztwo szkolne
Planowanie kariery
Umiejętności komunikacyjne doradcy zawodowego
Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Konstruowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
Programowanie grupowych zajęć doradztwa zawodowego dla placówek edukacyjnych.

CENA
Wpłata jednorazowa: 3200 PLN, bez opłaty rejestracyjnej! Przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN, którą należy odliczyć od wpłaty jednorazowej.
Wpłata semestralna: 1. i 2. sem. – po 1200 PLN, 3. sem. – 1100 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN.
Nasi absolwenci są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
Wystawiamy faktury i faktury pro forma.
W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt telefoniczny.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia, przygotowanie pedagogiczne
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: październik/listopad
Terminy zajęć: sobota/niedziela – co 2 tygodnie

LOKALIZACJE*
Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking bezpłatny)
Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa (PKiN – PKP DC, M1, A, T, Parking płatny)

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.
________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów