Doradztwo edukacyjno-zawodowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Program specjalności, obok przygotowania o charakterze ogólnopedagogicznym, wyposaża w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod wspomagania uczniów w procesie wyboru zawodu oraz osób dorosłych, w tym bezrobotnych, w planowaniu ścieżki zawodowej na współczesnym rynku pracy. Program uwzględnia: zagadnienia poradnictwa zawodowego w perspektywie polityki rynku pracy, zarządzanie karierą, diagnostykę poradnictwa zawodowego, planowanie karier edukacyjno-zawodowych, nowoczesne technologie w doradztwie zawodowym.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć dotyczy pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych mechanizmów leżących u podstaw wyboru zawodu i rozwoju zawodowego, osób zmieniających pracę zawodową, rynku pracy, zawodoznawstwa, planowania kariery, diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanej na potrzeby osób lub instytucji. Obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: zarządzanie karierą, metody indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego – tutoring i coaching kariery, metodyka pracy doradcy zawodowego w edukacji, techniki wspomagania i monitoringu indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia, metody diagnozy psychopedagogicznej w doradztwie edukacyjnym i zawodowym, metody i techniki pracy doradcy zawodowego.

ZWIĄZEK Z PRAKTYKĄ
Program jest realizowany we współpracy z fundacjami, urzędami pracy i firmami zajmującymi się pośrednictwem pracy, szkołami i ośrodkami wychowawczymi, firmami szkoleniowymi – działającymi na terenie województwa mazowieckiego.
Sposób kształcenia studentów jest spójny z najnowszymi trendami na rynku, łączy teorię z praktyką. Studenci otrzymują dokładnie taką wiedzę, jaką powinni posiadać, aplikując do pracy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent posiada kwalifikacje do zatrudnienia jako: szkolny doradca zawodu z przygotowaniem pedagogicznym na wszystkich etapach edukacyjnych, doradca zawodowy, specjalista w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, organizator form przekwalifikowania osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, doradca zawodowy w urzędach pracy i ich agendach, doradca personalny w agencjach zatrudnienia, w studenckich i lokalnych biurach karier, w organizacjach pozarządowych, w centrach informacji i planowania kariery zawodowej, specjalista do spraw pracowniczych, specjalista do spraw zatrudnienia. Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach w działach personalnych w charakterze specjalistów ds. rekrutacji i szkoleń.
Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej, wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, agencjach pośrednictwa pracy, organizacjach pracodawców, działach kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach, firmach doradczych i konsultingowych, poradniach specjalistycznych, w tym dla młodzieży pod kątem wyboru zawodu, niepublicznych instytucjach rynku pracy, tj. instytucjach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy.

ATUTY PROGRAMU
Interesująca tematyka i ciekawe zajęcia.
Ścisła współpraca z praktyką – zajęcia prowadzą praktycy i pracownicy naukowi, którzy mają ciągły kontakt z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami wymagającymi motywacji w różnych sferach, młodzieżą rozpoczynającą karierę zawodową oraz osobami bezrobotnymi podnoszącymi lub zmieniającymi kwalifikacje zawodowe.
Zdobycie atrakcyjnego na rynku pracy zawodu.
Możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz satysfakcjonującego startu zawodowego w Polsce i w krajach UE.
Nowatorskie kształcenie zgodne ze standardami i dyrektywami europejskimi.

ATUTY UCZELNI
BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1), na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ONLINE. Można również studiować, korzystając z usługi ONLINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI
Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

________
* Informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września i marca.