Doradztwo edukacyjno-zawodowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Program specjalności obok przygotowania o charakterze ogólnopedagogicznym, wyposaża w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod wspomagania uczniów w procesie wyboru zawodu oraz osób dorosłych, w tym bezrobotnych, w planowaniu ścieżki zawodowej na współczesnym rynku pracy. Program uwzględnia: zagadnienia poradnictwa zawodowego w perspektywie polityki rynku pracy, zarządzanie karierą, diagnostykę poradnictwa zawodowego, planowanie karier edukacyjno-zawodowych, nowoczesne technologie w doradztwie zawodowym.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć dotyczy pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych mechanizmów leżących u podstaw wyboru zawodu i rozwoju zawodowego, osób zmieniających pracę zawodową, rynku pracy, zawodoznawstwa, planowania kariery, diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanej na potrzeby osób lub instytucji. Obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: zarządzanie karierą, metody indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego – tutoring i coaching kariery, metodyka pracy doradcy zawodowego w edukacji, techniki wspomagania i monitoringu indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia, metody diagnozy psychopedagogicznej w doradztwie edukacyjnym i zawodowym, metody i techniki pracy doradcy zawodowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent posiada kwalifikacje do zatrudnienia jako: szkolny doradca zawodu z przygotowaniem pedagogicznym na wszystkich etapach edukacyjnych, doradca zawodowy, specjalista w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, organizator form przekwalifikowania osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, doradca zawodowy w urzędach pracy i ich agendach, doradca personalny w agencjach zatrudnienia, w studenckich i lokalnych biurach karier, w organizacjach pozarządowych, w centrach informacji i planowania kariery zawodowej, specjalista do spraw pracowniczych, specjalista do spraw zatrudnienia. Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach w działach personalnych w charakterze specjalistów ds. rekrutacji i szkoleń.
Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej, wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, agencjach pośrednictwa pracy, organizacjach pracodawców, działach kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach, firmach doradczych i konsultingowych, poradniach specjalistycznych, w tym dla młodzieży pod kątem wyboru zawodu, niepublicznych instytucjach rynku pracy, tj. instytucjach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.
________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.