Doradztwo personalne (i coaching)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Program specjalności obejmuje wiedzę z zakresu nowoczesnych metod wspomagania w procesie wyboru zawodu ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania karierą oraz coachingu.
Program uwzględnia: zagadnienia poradnictwa zawodowego w perspektywie polityki rynku pracy, zarządzanie karierą, diagnostykę poradnictwa zawodowego, planowanie karier edukacyjno-zawodowych, nowoczesne technologie w doradztwie zawodowym.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent będzie dysponował wszechstronną wiedzą z zakresu doradztwa zawodowego, tutoringu i coachingu.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: zarządzanie karierą, metody indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego – tutoring i coaching kariery, metodyka pracy doradcy zawodowego w edukacji, w poradni i dziale HR, techniki wspomagania i monitoringu indywidualnej ścieżki rozwoju, metody diagnozy psychopedagogicznej, metody i techniki pracy doradcy zawodowego.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent posiada kwalifikacje do zatrudnienia jako: szkolny doradca zawodu z przygotowaniem pedagogicznym na wszystkich etapach edukacyjnych, doradca zawodowy, specjalista w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, organizator form przekwalifikowania osób bezrobotnych i zagrożonych.
Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej, wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, agencjach pośrednictwa pracy, organizacjach pracodawców, działach kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach, firmach doradczych i konsultingowych, poradniach specjalistycznych, w tym dla młodzieży pod kątem wyboru zawodu, niepublicznych instytucjach rynku pracy, tj. instytucjach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i firmach w działach personalnych w charakterze specjalistów ds. rekrutacji i szkoleń.
Absolwenci mogą również podejmować własną działalność, w tym jako tutor i coacher.
ATUTY SPECJALNOŚCI
INTERESUJĄCA TEMATYKA

Zarządzanie karierą, tutoring i coaching to aktualnie bardzo intersujące obszary wspierania rozwoju zawodowego.
ZDOBYCIE ATRAKCYJNEGO NA RYNKU PRACY ZAWODU
Duże możliwości zatrudnienia zarówno w sferze publicznej, jak i biznesowej, w tym możliwość prowadzenia własnej działalności.