Doradztwo podatkowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach licencjackich o profilu praktycznym. Student uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw i prawa podatkowego.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia, a ponadto:
• zna i rozumie podstawy prawa, prawa podatkowego, celnego i dewizowego,
• umie interpretować i stosować przepisy tego prawa,
• posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do analizy i ewidencji podatkowej, organizacji i zasad funkcjonowania administracji podatkowej i kontroli skarbowej.
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
• Prawo podatkowe, prawo celne i dewizowe
• Zarządzanie podatkami
• Controlling
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:
• biura rachunkowe i kancelarie podatkowe
• przedsiębiorstwa i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą
• organy administracji skarbowej
ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI POGŁĘBIANIA I SPECJALIZOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości pogłębiania i specjalizowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
DUŻE MOŻLIWOŚCI PODEJMOWANIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPOGARCZEJ
Duże zapotrzebowanie na usługi doradztwa podatkowego stwarza duże możliwości do podejmowania własnej działalności w tym zakresie.