E-administracja

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Elektroniczna administracja (e-administracja, e-government) obejmuje wykorzystanie technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej, w powiązaniu ze zmianami natury
organizacyjnej i zdobywaniem nowych umiejętności w celu poprawienia jakości świadczonych usług
publicznych, wzmocnienia zaangażowania obywatela w procesy demokratyczne oraz poparcia dla
polityki państwa. w unijnych planach e-administracja jest elementem szerszej koncepcji – rozwoju
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy – wpisującej się w postulaty Strategii
Lizbońskiej (strona http://orka.sejm.gov.pl/)
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent posiada praktyczne umiejętności w zakresie stosowania technologii informacyjnych oraz
wybranych narzędzi (informatycznych) w administracji.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje moduły wspólne dla kierunku oraz wybrane zagadnienia z takich obszarów
jak:
§ Bazy danych i bezpieczeństwo informacji
§ Elektroniczne platformy w administracji publicznej
§ Elektroniczne dokumenty w administracji
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia w organach
administracji – urzędach (Urzędy Skarbowe, Urzędy Gminy, Miasta, Wojewódzkie, Marszałkowskie,
Starostwa Powiatowe), firmach doradztwa podatkowego, ZUS oraz różnego rodzaju
przedsiębiorstwach i agencjach mających kontakt z tą sferą (po stronie petenta).
ATUTY SPECJALNOŚCI

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Praktyki zawodowe i kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania
i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia, zarówno po stronie urzędu, jak
i petenta.

MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI
Absolwenci mogą prowadzić indywidualną działalność usługową – agencje celne, kancelarie,
podatkowe, doradcze itp.