Ekonomia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku Ekonomia, bez lub ze specjalnością, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Ekonomia umożliwiają uzyskanie szerokiej wiedzy ekonomicznej z zakresu teorii mikro- i makroekonomii oraz narzędzi analitycznych, stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Słuchacze zdobywają wiedzę o narzędziach, które umożliwiają im zrozumienie zjawisk występujących we współczesnej gospodarce, w tym szczególnie w polskiej gospodarce. Uzyskują wgląd w reguły współzależności występujące między różnymi częściami składowymi gospodarki (na szczeblu mikro- i makroekonomicznym, a także w skali krajowej i międzynarodowej).

W trakcie studiów istotny nacisk kładziemy na wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, w wyjaśnianiu istoty zjawisk i procesów gospodarczych. W związku z tym za szczególnie ważne uznajemy dostarczanie studentom metod i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów gospodarczych, ułatwiających podejmowanie decyzji oraz wyposażenie ich w umiejętności modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych.

Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i przedsięwzięcia dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent kierunku Ekonomia posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Zna reguły funkcjonowania wszystkich ważnych działów gospodarki oraz metody efektywnego korzystania z kapitału ludzkiego, rzeczowego, finansowego oraz z informacji i wiedzy. Absolwent jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych, a ponadto umie krytycznie weryfikować poglądy na temat gospodarki i jej składników, pojawiające się w dyskusjach zawodowych i publikacjach. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności umożliwiają mu również podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), m.in. w dużych korporacjach, bankach komercyjnych i instytucjach doradczych, głównie na stanowiskach operacyjnych, w kraju i za granicą. Posiada też wiedzę i umiejętności niezbędne  do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.