Filologia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia I stopnia o profilu praktycznym ze specjalizacjami, przeznaczona dla osób o zainteresowaniach lingwistycznych. W trakcie studiów studenci rozwijają znajomość i umiejętność posługiwania się językiem wybranej specjalności (angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim lub niemieckim). Studenci mogą też równolegle rozwijać znajomość drugiego języka, w ramach lektoratu, w tym również od zera, co w zależności od liczby chętnych na dany język i w przypadku od zera, może wymagać wniesienia dodatkowej opłaty.

STUDIA DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW
Wstęp na studia jest wolny, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym od kandydatów oczekuje się udokumentowania znajomości języka wybranej specjalności na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Za podstawę dla właściwego udokumentowania przyjmuje się świadectwo maturalne (trzeba mieć wybrany język na świadectwie), certyfikaty wystawione przez jednostki upoważnione (przedstawić oryginał) lub świadectwo ukończenia kursu językowego wydane przez uczelnię, względnie inne instytucje edukacyjne.
Kandydaci, którzy nie są w stanie udokumentować znajomości drugiego języka na poziomie B1, mogą potwierdzić znajomość języka w ramach rozmowy rekrutacyjnej (również przez telefon). W tym przypadku, po zapisaniu się przez Internet prosimy o kontakt telefoniczny, celem ustalenia terminu i sposobu przeprowadzenia rozmowy.
Kandydaci bez znajomości drugiego języka na poziomie B1, mogą skorzystać z oferowanego przez uczelnię kursu językowego, umożliwiającego osiągnięcie wymaganych kwalifikacji językowych na poziomie B1 w ramach semestru 0 przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów (np. we wrześniu lub lutym/marcu). W tym przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Prosimy o kontakt najlepiej telefoniczny, w przypadku pytań i wątpliwości.

PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od wybranej specjalności językowej i drugiego języka oraz od wybranej specjalizacji i zrealizowanych przedmiotów do wyboru i odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Absolwent będzie posiadał znajomość języka specjalności na poziomie C1 oraz drugiego języka na poziomie zbliżonym do C1.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat.

OFEROWANE SPECJALIZACJE
Aktualnie oferujemy następujące specjalizacje dla każdego wybranego przez kandydata języka wiodącego:
• Specjalizacja nauczycielska
• Specjalizacja tłumaczeniowa
Za dodatkową opłatą możliwe jest realizowanie przez studentów dwóch specjalizacji, ale może to wymagać wydłużenia studiów.

Wybór specjalizacji następuje pod koniec 4 semestru studiów.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć dla każdej z oferowanych specjalności obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak: praktyczna nauka języka specjalności i drugiego języka, psychologia/filozofia, pedagogika/socjologia, łacina/język staro-cerkiewno-słowiański, emisji głosu i komunikacji społecznej, literatury powszechnej, językoznawstwa, fonetyki i fonologii języka specjalności, gramatyki opisowej języka specjalności, gramatyki kontrastywnej, semantyki i pragmatyki, historii języka specjalności, fonetyki praktyczna języka specjalności, historii literatury obszaru języka specjalności, kultury obszaru języka specjalności, teorii komunikacji językowej itp.

Tematyka zajęć specjalizacyjnych obejmuje:

Specjalizacja nauczycielska
• Współczesne problemy edukacji człowieka
• System edukacji w Polsce
• Podstawy kształcenia
• Podstawy wychowania
• Pedagogika przedszkolna i szkolna
• Podstawy dydaktyki
• Dydaktyka języka specjalności
• Metodyka nauczania języka specjalności

Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej uprawnia do podjęcia pracy w szkołach publicznych w charakterze nauczyciela.

Specjalizacja tłumaczeniowa
• Warsztaty ze słownictwa branżowego
• Translatoryka praktyczna
• Specyfika i etyka pracy tłumacza
• Tłumaczenie pisemne tekstów ogólnych
• Computer aided translation
• Tłumaczenie tekstów branżowych

Ukończenie specjalizacji tłumaczeniowej umożliwia podjęcie pracy w charakterze tłumacza.
Uczelnia oferuje również studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTA
W zależności od ukończonej specjalizacji, absolwent studiów I stopnia na kierunku Filologia o profilu praktycznym będzie mógł być zatrudniony:

Specjalizacja nauczycielska
Absolwenci kierunku Filologia specjalizacji nauczycielskiej posiadają praktyczną znajomość języka specjalności na poziomie C1, co umożliwia pracę w zawodzie nauczyciela języka specjalności, którą mogą wykonywać w szkole publicznej. Ponadto mogą być zatrudnieni w szkołach językowych, podejmować pracę w ramach własnej działalności gospodarczej, łączyć pracę tłumacza z pracą nauczyciela lub korepetytora. Studenci zdobywają wiedzę i kompetencje w zakresie najnowszych metod i technik używanych w edukacji językowej, ze szczególnym uwzględnieniem języka specjalności, i doskonalą umiejętności w kształceniu językowym dla celów specjalistycznych. Poznają najnowsze technologie i najskuteczniejsze narzędzia europejskie.
Program kształcenia na kierunku Filologia specjalizacja nauczycielska został opracowany tak, aby uwzględniał standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Specjalizacja tłumaczeniowa
Absolwenci kierunku Filologia specjalizacji tłumaczeniowej posiadają praktyczną znajomość języka specjalności na poziomie C1. Posiadają kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy tłumacza języka specjalności w przedstawicielstwach firm lub firmach współpracujących z krajami danego obszaru językowego. Mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w charakterze: redaktora, korektora w wydawnictwach, pracownika mediów, pracownika służb celnych, straży granicznej lub służb dyplomatycznych (po odpowiednim przeszkoleniu), pracownika biur podróży, firm spedycyjnych, przewoźników promowych. Ukończenie studiów na kierunku Filologia, specjalizacja tłumaczeniowa gwarantuje studentom biegłe opanowanie języka, zdobycie i ugruntowanie umiejętności translatorskich.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
Kontakt z gronem native speakerów i studentów z zagranicy oraz możliwość rozwijania znajomości drugiego języka oraz lektoratu z trzeciego stwarzają duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji językowych.

________
* Może być wymagane zrealizowanie semestru 0 przed podjęciem nauki na pierwszym semestrze specjalności.
** Może być wymagana dodatkowa opłata za drugi język w zależności od ilości studentów w grupie, zgodnie z umową.