Filologia francuska z językiem dodatkowym (angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim lub hiszpańskim)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach I stopnia o profilu praktycznym ze specjalizacjami, prowadzona w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, przeznaczona dla osób zainteresowanych rozwijaniem znajomości i umiejętności posługiwania się językiem specjalności i językiem dodatkowym.

STUDIA DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW NIEZALEŻNIE OD POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO
Wstęp na studia jest wolny, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym od kandydatów oczekuje się udokumentowania znajomości języka specjalności na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Za podstawę dla właściwego udokumentowania przyjmuje się świadectwo maturalne (trzeba mieć wybrany język na świadectwie), certyfikaty wystawione przez jednostki upoważnione (przedstawić oryginał) lub świadectwo ukończenia kursu językowego wydane przez uczelnię, względnie inne instytucje edukacyjne.
Kandydaci, którzy nie są w stanie udokumentować znajomości języka specjalności na poziomie B1, mogą potwierdzić znajomość języka w ramach rozmowy rekrutacyjnej (również przez telefon). W tym przypadku, po zapisaniu się przez Internet prosimy o kontakt telefoniczny, celem ustalenia terminu i sposobu przeprowadzenia rozmowy.
Kandydaci bez znajomości języka specjalności mogą skorzystać z oferowanego przez uczelnię kursu językowego, umożliwiającego osiągnięcie wymaganych kwalifikacji językowych na poziomie B1 w ramach semestru 0 przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów na wybranej specjalności. W tym przypadku, podczas zapisów przez Internet należy wybrać opcję „od zera”.
Prosimy o kontakt najlepiej telefoniczny, w przypadku pytań i wątpliwości.

PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od wybranej specjalności językowej, języka dodatkowego i specjalizacji, w tym również od zrealizowanych przedmiotów do wyboru oraz od odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat.

OFEROWANE JĘZYKI DODATKOWE I OPCJE
Aktualnie oferujemy następujące języki dodatkowe:
• angielski
• niemiecki
• włoski
• hiszpański
• rosyjski

Ww. języki dodatkowe są oferowane również w opcji „od zera” – dla osób bez znajomości języka dodatkowego.

OFEROWANE SPECJALIZACJE
Aktualnie oferujemy następujące specjalizacje dla każdego wybranego przez kandydata języka wiodącego:
• Specjalizacja nauczycielska
• Specjalizacja tłumaczeniowa

Wybór specjalizacji następuje pod koniec 4 semestru studiów.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć dla każdej z oferowanych specjalności obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: praktyczna nauka języka podstawowego, język dodatkowy, psychologia/filozofia, pedagogika/socjologia, łacina/język staro-cerkiewno-słowiański, emisji głosu i komunikacja społeczna, literatura powszechna, językoznawstwo, fonetyka i fonologia języka wiodącego, gramatyka opisowa języka wiodącego, gramatyka kontrastywna, semantyka i pragmatyka, historia języka wiodącego, fonetyka praktyczna języka wiodącego, historia literatury obszaru języka wiodącego, kultura obszaru języka wiodącego, teoria komunikacji językowej itp.

Tematyka zajęć specjalizacyjnych obejmuje:

Specjalizacja nauczycielska
• Współczesne problemy edukacji człowieka
• System edukacji w Polsce
• Podstawy kształcenia
• Podstawy wychowania
• Pedagogika przedszkolna i szkolna
• Podstawy dydaktyki
• Dydaktyka języka
• Metodyka nauczania języka wiodącego

Specjalizacja tłumaczeniowa
• Warsztaty ze słownictwa branżowego
• Translatoryka praktyczna
• Specyfika i etyka pracy tłumacza
• Tłumaczenie pisemne tekstów ogólnych
• Computer aided translation
• Tłumaczenie tekstów branżowych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:

Specjalizacja nauczycielska
Absolwenci kierunku Filologia specjalizacji nauczycielskiej posiadają praktyczną znajomość języka specjalności na poziomie C1, co umożliwia pracę w zawodzie nauczyciela języka. Ponadto mogą być zatrudnieni w szkołach językowych, podejmować pracę w ramach własnej działalności gospodarczej, łączyć pracę tłumacza z pracą nauczyciela lub korepetytora.

Specjalizacja tłumaczeniowa
Absolwenci kierunku Filologia specjalizacji tłumaczeniowej posiadają praktyczną znajomość języka specjalności na poziomie C1. Posiadają kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy tłumacza języka specjalności w przedstawicielstwach firm lub firmach współpracujących z krajami danego obszaru językowego. Mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w charakterze: redaktora, korektora w wydawnictwach, pracownika mediów, pracownika służb celnych, straży granicznej lub służb dyplomatycznych (po odpowiednim przeszkoleniu), pracownika biur podróży, firm spedycyjnych, przewoźników promowych. Ukończenie studiów na kierunku Filologia, specjalizacja tłumaczeniowa gwarantuje studentom biegłe opanowanie języka, zdobycie i ugruntowanie umiejętności translatorskich.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH
Kontakt z gronem native speakerów i studentów z zagranicy oraz możliwość doboru dodatkowego języka (jednego lub nawet dwóch**) stwarzają duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji językowych.

MOŻLIWOŚCI WYBORU JĘZYKA Z OPCJĄ OD ZERA*
Bardzo atrakcyjna możliwość wyboru języka specjalności i języka dodatkowego z nauką od zera (od podstaw) dla osób, które chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego lub podnieść jego znajomość przed rozpoczęciem nauki na pierwszym semestrze.

________
* Może być wymagane zrealizowanie semestru 0 przed podjęciem nauki na pierwszym semestrze specjalności.
** Wymagana dodatkowa opłata za drugi język dodatkowy w zależności od ilości studentów w grupie, zgodnie z umową.