FILOLOGIA (EN, FR, ES, IT, DE i RU)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Studia II stopnia o profilu praktycznym ze specjalizacjami przeznaczone dla osób o zainteresowaniach lingwistycznych. W trakcie studiów studenci rozwijają znajomość i umiejętność posługiwania się językiem wybranej specjalności (angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim lub niemieckim). Studenci mogą też równolegle rozwijać znajomość drugiego języka w ramach lektoratu, co w zależności od liczby chętnych na dany język może wymagać wniesienia dodatkowej opłaty.

STUDIA LINGWISTYCZNE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW NIEZALEŻNIE OD UKOŃCZONEGO KIERUNKU STUDIÓW I STOPNIA

Wstęp na studia jest wolny, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym od kandydatów oczekuje się udokumentowania znajomości języka wybranej specjalności na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Za podstawę dla właściwego udokumentowania przyjmuje się dyplom ukończenia studiów I stopnia (trzeba mieć wybrany język specjalności), certyfikaty wystawione przez jednostki upoważnione (przedstawić oryginał) lub świadectwo ukończenia kursu językowego wydane przez uczelnię, względnie inne instytucje edukacyjne.

Kandydaci, którzy nie są w stanie udokumentować znajomości drugiego języka na poziomie B2+, mogą potwierdzić znajomość języka w ramach rozmowy rekrutacyjnej (również przez telefon). W tym przypadku, po zapisaniu się przez Internet, prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu i sposobu przeprowadzenia rozmowy.

Kandydaci bez znajomości drugiego języka na poziomie B2+ mogą skorzystać z oferowanego przez Uczelnię kursu językowego, umożliwiającego osiągnięcie wymaganych kwalifikacji językowych na poziomie B2+ w ramach semestru 0 przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów.

PROFIL ABSOLWENTA

Profil absolwenta zależy od wybranej specjalności językowej i drugiego języka oraz od wybranej specjalizacji i zrealizowanych przedmiotów do wyboru, odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).

Absolwent będzie posiadał znajomość języka specjalności na poziomie C2 oraz drugiego języka na poziomie zbliżonym do C1.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Aktualnie oferujemy następujące specjalności (języki wiodące):

  • Filologia angielska
  • Filologia niemiecka
  • Filologia francuska
  • Filologia hiszpańska
  • Filologia włoska
  • Filologia rosyjska

OFEROWANE SPECJALIZACJE

Aktualnie oferujemy następujące specjalizacje dla każdego wybranego przez kandydata języka wiodącego:

  • Lektor
  • Tłumacz

Wybór specjalizacji następuje pod koniec 2. semestru studiów.

TEMATYKA ZAJĘĆ NA SPECJALIZACJACH I PRZEDMIOTY DO WYBORU

Tematyka zajęć dla każdej z oferowanych specjalizacji obejmuje praktyczną naukę języka wiodącego i drugiego języka oraz wybrane zagadnienia związane ze specjalizacją.

SPECJALIZACJA LEKTOR

Przedmioty wchodzące w skład specjalizacji:

  • Dydaktyka nauczania języka obcego
  • Warsztaty – nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych
  • Dydaktyka nauczania języka polskiego jako języka obcego

SPECJALIZACJA TŁUMACZ

Przedmioty wchodzące w skład specjalizacji:

  • Translatoryka
  • Warsztaty – nowoczesne technologie w tłumaczeniach
  • Kultura i stylistyka języka polskiego

KOMPETENCJE I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTA

Zależą od ukończonej specjalności i specjalizacji.

SPECJALIZACJA LEKTOR

Lektor, nauczyciel, trener języka obcego, języka polskiego jako języka obcego itp. Animator kultury obszaru języka wiodącego i dodatkowego.

SPECJALIZACJA TŁUMACZ

Tłumacz, tłumacz literatury, tłumacz przysięgły (po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego). Animator kultury obszaru języka wiodącego i dodatkowego.

ATUTY KIERUNKU

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Kontakt z gronem native speakerów i studentów z zagranicy oraz możliwość rozwijania znajomości drugiego języka stwarzają duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji językowych.

MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA STUDIÓW NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU UKOŃCZONEGO NA I STOPNIU

Kandydaci mają możliwość podjęcia studiów niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia, jeśli tylko spełniają kryteria rekrutacyjne.

________
* Może być wymagane zrealizowanie semestru 0 przed podjęciem nauki na pierwszym semestrze specjalności.
** Może być wymagana dodatkowa opłata za drugi język w zależności od ilości studentów w grupie, zgodnie z umową.