Germanistyka (filologia niemiecka)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach lingwistycznych I stopnia o profilu praktycznym ze specjalizacjami przeznaczona dla osób zainteresowanych językiem i kulturą obszaru tego języka.
PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od wybranego języka dodatkowego i specjalizacji, w tym również od zrealizowanych przedmiotów do wyboru oraz od odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
OFEROWANE JĘZYKI DODATKOWE I OPCJE
Aktualnie oferujemy następujące języki dodatkowe:
• Angielski
• francuski
• włoski
• hiszpański
• rosyjski
Ww. języki dodatkowe są oferowane również w opcji „od zera” – dla osób bez znajomości języka dodatkowego.
OFEROWANE SPECJALIZACJE
Aktualnie oferujemy następujące specjalizacje dla każdego wybranego przez kandydata języka wiodącego:
• Nauczanie języka obcego
• Tłumacz tekstów specjalistycznych
Wybór specjalizacji następuje pod koniec 4. semestru studiów.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć dla każdej z oferowanych specjalności obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak: praktyczna nauka języka podstawowego, język dodatkowy, psychologia/filozofia, pedagogika/socjologia, łacina/język staro-cerkiewno-słowiański, emisja głosu i komunikacja społeczna, literatura powszechna, językoznawstwo, fonetyka i fonologia języka wiodącego, gramatyka opisowa języka wiodącego, gramatyka kontrastywna, semantyka i pragmatyka, historia języka wiodącego, fonetyka praktyczna języka wiodącego, historia literatury obszaru języka wiodącego, kultura obszaru języka wiodącego, teoria komunikacji językowej itp.
Ponadto, tematyka zajęć specjalizacyjnych obejmuje:
SPECJALIZACJA NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO
• Współczesne problemy edukacji człowieka
• System edukacji w Polsce
• Podstawy kształcenia
• Podstawy wychowania
• Pedagogika przedszkolna i szkolna
• Podstawy dydaktyki
• Dydaktyka języka
• Metodyka nauczania języka wiodącego
Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej umożliwia podjęcie pracy w szkołach publicznych w charakterze nauczyciela.
TŁUMACZ TEKSTÓW SPECJALISTYCZNYCH
• Warsztaty ze słownictwa branżowego
• Translatoryka praktyczna
• Specyfika i etyka pracy tłumacza
• Tłumaczenie pisemne tekstów ogólnych
• Computer aided translation
• Tłumaczenie tekstów branżowych
Ukończenie specjalizacji tłumaczeniowej umożliwia podjęcie pracy w charakterze tłumacza.
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTA
W zależności od ukończonej specjalizacji absolwent studiów I stopnia na kierunku Filologia o profilu praktycznym będzie mógł być zatrudniony:
SPECJALIZACJA NAUCZYCIEL JĘZYKA OBCEGO
Absolwenci posiadają praktyczną znajomość języka specjalności na poziomie C1, co umożliwia pracę w szkołach publicznych. Ponadto, mogą być zatrudnieni w szkołach językowych, podejmować pracę w ramach własnej działalności gospodarczej, łączyć pracę tłumacza z pracą nauczyciela lub korepetytora.
Program kształcenia został opracowany tak, aby uwzględniał standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
TŁUMACZ TEKSTÓW SPECJALISTYCZNYCH
Absolwenci posiadają praktyczną znajomość języka specjalności na poziomie C1. Posiadają kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy tłumacza języka specjalności w przedstawicielstwach firm lub firmach współpracujących z krajami danego obszaru językowego. Mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w charakterze: redaktora, korektora w wydawnictwach, pracownika mediów, pracownika służb celnych, straży granicznej lub służb dyplomatycznych (po odpowiednim przeszkoleniu), pracownika biur podróży, firm spedycyjnych, przewoźników promowych. Ukończenie specjalizacji gwarantuje studentom biegłe opanowanie języka, zdobycie i ugruntowanie umiejętności translatorskich.