GRAFIKA I SYSTEMY MULTIMEDIALNE

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyka. Profil absolwenta zależy od
zrealizowanych przedmiotów do wyboru i od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk
zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku studiów
i związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto:
§ zna podstawowe metody i techniki w zakresie analizy i przetwarzania obrazów oraz potrafi je
stosować,
§ zna wybrane metody i techniki fotografowania,
§ potrafi posługiwać się aparatem cyfrowym, wykonać makro zdjęcia bezcieniowe i inne
przydatne do reklamy i instruktażu,
§ zna oprogramowanie służące do przetwarzania grafiki rastrowej, wektorowej oraz
projektowania i składu tekstu oraz grafiki oraz potrafi się nim posługiwać również na
platformie Apple.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć składają się między innymi:
§ Analiza i przetwarzanie obrazów
§ Programowanie 3D
§ Projektowanie i programowanie aplikacji WEB
§ Film cyfrowy
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent Uczelni będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
§ specjalista – grafik komputerowy w agencjach reklamowych, studiach DTP lub we własnej
firmie
§ samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach
zajmujących się przetwarzaniem graficznym oraz projektowaniem i składem (DTP)
§ informatyk/konsultant w komórkach organizacyjnych i firmach wykorzystujących dane
gromadzone w systemach informatycznych, we współczesnych organizacjach różnej
wielkości
ATUTY SPECJALNOŚCI NOWOCZESNE POSZUKIWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
Absolwenci uzyskują kompetencje i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, co stwarza bardzo
duże możliwości zatrudnienia, zarówno po stronie producenta (rozwiązań informatycznych), jak i ich
użytkownika.
ZNAJOMOŚĆ PLATFORMY APPLE
Absolwent zna i umie użytkować w podstawowym zakresie oprogramowanie na platformie Apple.
ZNAJOMOŚĆ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Absolwenci znają i potrafią się posługiwać najnowszymi technologiami i narzędziami
informatycznymi.