fotopubliczna

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 94 00 
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Start Publiczna (rządowa i samorządowa)
Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
W ramach specjalności Administracja publiczna studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu publiczno-prawnych form i procedur działania administracji publicznej, sądowej kontroli administracji, prawa finansowego oraz prawa prywatnego stosowanego w praktyce administracji publicznej. Oferowany program kształcenia dotyczy aktualnych problemów ustrojowych i kompetencyjnych oraz procesów reform i modernizacji w administracji rządowej i samorządowej w Polsce i w innych krajach rozwiniętych. Studenci zapoznają się także z organizacją i zasadami pracy służby cywilnej oraz zasadami i technikami przygotowywania dokumentów administracyjnych, w tym najnowszymi trendami w rozwoju nauki o administracji. Specjalność obejmuje także tematykę zarządzania publicznego, głównie w skali makroorganizacyjnej, tj. zarządzania w skali państwa i regionów.
Studenci zapoznają się z zagadnieniami zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzaniem zmianą (procesami reform i modernizacji administracji), jakością i wynikami administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi).
Dużą uwagę poświęca się dostosowaniu umiejętności studentów do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności:
  • etyka w administracji publicznej
  • e-administracja
  • ekonomia sektora publicznego
  • zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
  • systemy administrowania rynkiem pracy
  • administracja bezpieczeństwa publicznego
  • ustrojowe podstawy i zasady gospodarowania przez JST
  • budżet jednostek samorządu terytorialnego

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych, sądach, fundacjach, jak również w małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych i średniego szczebla, potrafi podejmować samodzielne  decyzje organizacyjne, jak również prowadzić postępowania administracyjne i wydawać decyzje administracyjne w stosunku do innych podmiotów, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Możliwości zatrudnienia obejmują pracę w organach administracji publicznej (państwowej, rządowej i samorządowej) zarówno szczebla centralnego (ministerstwa, urzędy centralne, fundusze, agencje), jak i wojewódzkiego (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, wojewódzkie służby i inspekcje) oraz powiatowego i gminnego (powiatowe służby i inspekcje, starostwa, urzędy miejskie i gminne). Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w jednostkach administracyjnych i gospodarczych samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województw, w zakładach, instytucjach i jednostkach organizacyjnych, które zajmują się zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i zasobów naturalnych, gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz, zbiorowego transportu drogowego i dróg publicznych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kulturalnej, fizycznej, turystyki i rekreacji itp. Absolwenci mogą nadzorować i koordynować udzielanie zamówień publicznych, a także przygotowywać jednostki samorządu terytorialnego do nawiązywania współpracy międzynarodowej (głównie w sferze wspólnych projektów unijnych).


Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

Nasze Atuty

vmenuitemicon Przyjazna atmosfera nauki,

vmenuitemicon Korzystna, niewysoka cena,
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo,
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne,
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności,
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania,
vmenuitemicon E-learning i możliwość nauki w domu,
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji kształcenia w USA,
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki,
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe,
vmenuitemicon Doskonała kadra, w tym praktycy,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta,
vmenuitemicon Dobrze wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka,
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu,
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie,
vmenuitemicon Możliwość udziału w konferencjach i sympozjach naukowych,
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach,
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni,
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów.