Informatyka

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia II stopnia – magisterskie o profilu praktycznym na kierunku Informatyka bez lub ze specjalnością, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, przeznaczone dla absolwentów wszystkich studiów I stopnia.

STUDIA DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH LICENCJATÓW I INŻYNIERÓW
Studia realizowane są w dwóch wariantach – 4 semestralnym dla absolwentów studiów licencjackich oraz 3 semestralnym dla absolwentów studiów inżynierskich.
Studia realizowane w wariancie 3 semestralnym są dostępne tylko dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy posiadają tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Informatyka nie podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu – mają wstęp wolny. Są oni przyjmowani na studia na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, przy czym absolwenci studiów licencjackich rozpoczynają studia od semestru 0, a studiów inżynierskich od semestru 1.

Absolwenci studiów I stopnia na innych kierunkach niż Informatyka są przyjmowani na studia na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia, po sprawdzeniu, czy posiadają kompetencje wymagane dla rozpoczęcia wnioskowanych studiów II stopnia. Sprawdzenie następuje w trakcie postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez dziekana lub wyznaczonego przez niego pełnomocnika (nauczyciel akademicki).

Postępowanie kwalifikacyjne opiera się na dostarczonych przez kandydata dokumentach, w tym suplementach do dyplomów ukończenia studiów I stopnia, studiów podyplomowych, kursów i szkoleń branżowych oraz dorobku zawodowym. Trzeba dostarczyć wszystko, co dokumentuje zainteresowania i kwalifikacje informatyczne. W przypadku stwierdzenia deficytu kompetencji (względem wymaganych do uzyskania w ramach semestru 0 – informacja poniżej) będą wyznaczone przedmioty uzupełniające. Kandydat do chwili ich zdania będzie mógł uczestniczyć w zajęciach jako wolny słuchacz, tak że cykl kształcenia nie zostanie wydłużony (1,5 roku dla inżyniera i 2 lata dla licencjata).

Przedmioty na semestrze 0:
Fizyka (w tym: współczesna i elektryczność)
Nauki techniczne (w tym: obwody elektryczne, miernictwo elektryczne)
Metody statystyczne (w tym: rachunek prawdopodobieństwa, statystyka)
Kluczowe zagadnienia współczesnej informatyki (w tym: systemy operacyjne, sieci TC/IP, bazy danych, AI)
Programowanie w C++/PHP

PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: Computer English, Logika matematyczna w informatyce, Podstawy teoretyczne informatyki, Zarządzanie projektami, Analiza systemowa, Modelowanie systemów informatycznych itp. oraz w zależności od wybranej specjalności jest ukierunkowana na:
• inżynierię oprogramowania
• analizę biznesową
• technologie internetowe i sieci
• grafikę komputerową i animacje

Możliwe jest również indywidualne profilowanie swoich kompetencji przez absolwenta poprzez wybranie własnego zestawu przedmiotów do zrealizowania z puli przedmiotów oferowanych w ramach specjalności

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU KSZTAŁCENIA
Program studiów przygotowany dla studiów II stopnia na kierunku Informatyka zakłada kształcenie zgodnie z zasadami współczesnego nauczania w uczelniach europejskich, co znacząco podnosi jego atrakcyjność. W tym celu program studiów wzbogacony został o liczne formy zajęć przygotowujące do pracy zawodowej i kształtujące u studentów umiejętności przydatne przy wejściu na rynek pracy i pomyślne utrzymanie się na nim. Dla studentów stworzona została możliwość wyboru dostępnych na uczelni specjalności i indywidualnego profilowania swoich kompetencji. Program uwzględnia interdyscyplinarny charakter studiów oraz ukierunkowanie kształcenia na potrzeby rynku pracy w zakresie wykształcenia informatycznego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTA
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Informatyka o profilu praktycznym będzie mógł być zatrudniony w przedsiębiorstwach z branży informatycznej zajmujących się przygotowywaniem, wdrażaniem i utrzymaniem w ruchu rozwiązań informatycznych, na stanowiskach pracy, na których wymagane są kompetencje zgodne z jego profilem zawodowym.

Absolwent studiów będzie również mógł pracować w firmach i instytucjach spoza branży informatycznej, na stanowiskach pracy, na których wymagane lub przydatne są kompetencje uzyskiwane po ich ukończeniu.

Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia działalności zawodowej indywidualnie oraz do uczestniczenia w pracach zespołów, jak również do kierowania nimi.

Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.