INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I BAZ DANYCH

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na tej specjalności umożliwiają pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień
informatycznych i zakresu specjalności, a także związanych z nimi kompetencji inżynierskich.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku studiów
i związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto:
§ zna metody identyfikowania, klasyfikacji i dokumentowania wymagań. Umie wykorzystać
swoją wiedzę do stworzenia modelu wymagań do podanego przypadku biznesowego,
§ potrafi wykorzystać zaawansowane techniki programowania przy rozwiązywaniu określonego
problemu,
§ zna strukturę, metody, techniki i narzędzia stosowane w podstawowych wzorcach
projektowych,
§ potrafi zaimplementować wzorce projektowe w języku obiektowym,
§ potrafi modelować dane z użyciem modeli ERD,
§ zna funkcjonowanie bazy danych Microsoft SQL Server i język SQL,
§ potrafi tworzyć i kompilować procedury, funkcje, pakiety i wyzwalacze, wykorzystując
struktury danych i instrukcje języka SQL,
§ ma wiedzę na temat cech rozproszonych bazy danych, umie rozróżnić typy nierelacyjnych
baz.
TEMATYKA ZAJĘĆ
§ Analiza i projektowanie systemów informatycznych
§ Projektowanie i programowanie aplikacji WEB
§ Programowanie w wybranym języku obiektowym
§ Zaawansowany SQL
MOŻLIWOŚCI CERTYFIKACJ Po zdaniu egzaminu zewnętrznego absolwenci mogą otrzymać certyfikaty firmy Microsoft.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent Uczelni będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
§ samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach
zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych obejmujących aplikacje
i bazy danych oraz wspomagających ich użytkowników
§ analityk – projektant systemów informatycznych, realizator, specjalista ds. testowania
§ programista (projektant, koder i tester) w komórkach organizacyjnych i firmach tworzących
i wykorzystujących systemy informatyczne
§ projektant i administrator systemów bazodanowych (projektowanie, konfigurowanie
i administrowanie serwerami bazodanowymi MS SQL Server)
§ wdrożeniowiec
ATUTY SPECJALNOŚCNOWOCZESNE POSZUKIWANE KOMPETECJE I UPRAWNIENIA
Absolwenci uzyskują kompetencje poszukiwane na rynku pracy, co stwarza bardzo duże możliwości
zatrudnienia, zarówno po stronie producenta (rozwiązań), jak i ich użytkownika w organizacjach
różnej wielkości.
ZNAJOMOŚĆ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Absolwenci znają i potrafią się posługiwać najnowszymi technologiami i narzędziami
informatycznymi.