Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe w Europejskiej Uczelni w Warszawie „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” są adresowane do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, zainteresowanych uzyskaniem przygotowania językowego i merytorycznego oraz kwalifikacji metodycznych w zakresie nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Podczas studiów intensywne doskonalenie języka umożliwi przystąpienie do certyfikowanego egzaminu z języka angielskiego, niezbędnego do uzyskania pełnych kwalifikacji do nauczania języka.

CELE STUDIÓW
Zdobycie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Podniesienie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej zainteresowanych osób w zakresie prawidłowości przyswajania języka oraz stosowania metod i technik nauczania języka angielskiego, niezbędnych w pracy dydaktycznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Doskonalenie języka w zakresie sprawności językowych, takich jak: czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie, znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2 oraz przygotowanie do przystąpienia do egzaminu nadającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III wg rozporządzeń MEN z dnia 12 marca 2009 r. i 17 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent uzyska wymagane kwalifikacje oraz będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie przygotowania do prowadzenia zajęć z języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Będzie potrafił włączać zajęcia z języka angielskiego do procesu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, mając przy tym bogaty metodyczny warsztat pracy i merytoryczne przygotowanie do pracy z językiem obcym z dziećmi.
Absolwenci studiów będą przygotowani od strony językowej do zdania egzaminu na poziomie B2 z uwagi na to, iż w program studiów wpisane jest intensywne doskonalenie języka angielskiego (180 godzin).
Po zakończeniu studiów oraz uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 absolwent otrzyma pełne kwalifikacje do nauczania języka w placówkach oświatowych i edukacyjnych, takich jak: przedszkola, klasy I-III szkoły podstawowej oraz szkoły językowe.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki z wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przygotowanie pracy dyplomowej i jej prezentacja w trakcie egzaminu dyplomowego.

FORMA STUDIÓW
Studia podyplomowe, niestacjonarne, 3 semestry – 350 godzin, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Podstawy dydaktyki języka angielskiego
Metodyka nauczania języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Emisja głosu
Warsztaty metodyczne, w tym:
Gry i zabawy w nauczaniu języka obcego
Technologie informacyjne w nauczaniu języka obcego
Fonetyka praktyczna
Zagadnienia gramatyczne i leksykalne
Czytanie ze zrozumieniem
Słuchanie ze zrozumieniem
Konwersacje
Formy pisemne
Zintegrowane sprawności językowe: techniki egzaminacyjne
Seminarium dyplomowe
Praktyka

DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów.

Zapytaj o studia podyplomowe
Zapisz się na studia podyplomowe

CENA
Wpłata jednorazowa: 4500 PLN, bez opłaty rejestracyjnej! Przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN, którą należy odliczyć od wpłaty jednorazowej.
Wpłata semestralna: 1600 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN.
Cena promocyjna: 4200 PLN – wpłata jednorazowa (prosimy o kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia, czy promocja jest aktualna!).
Nasi absolwenci są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
Wystawiamy faktury i faktury pro forma.
W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt telefoniczny.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

TERMINY

Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec*
Terminy zajęć: sobota/niedziela – co 2 tygodnie lub wg uzgodnień ze studentami!

LOKALIZACJE*
Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking bezpłatny)
Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa (PKiN – PKP DC, M1, A, T, Parking płatny)

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.

________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.