Język łaciński klasyczny i kościelny oraz kultura starożytnego Rzymu i Kościoła

Studia podyplomowe są adresowane do osób zainteresowanych nauką klasycznego i kościelnego języka łacińskiego oraz zdobyciem wiedzy o kulturze starożytnego Rzymu naszej ery.
CELE STUDIÓW
Zdobycie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do praktycznego posługiwania się klasycznym i kościelnym językiem łacińskim oraz jego nauczania.
Nabycie sprawności językowych, takich jak: czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie, znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych na poziomie B2+.
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent uzyska wymagane kwalifikacje oraz będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną i umiejętnościami w zakresie praktycznego posługiwania się klasycznym i kościelnym językiem łacińskim oraz jego nauczania.
WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki z wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przygotowanie pracy dyplomowej i jej prezentacja w trakcie egzaminu dyplomowego.
PLAN STUDIÓW
Studia podyplomowe trwające 4 semestry – 450 godzin, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje:
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
• Gramatyka opisowa języka łacińskiego
• Praktyczna nauka języka łacińskiego klasycznego
• Praktyczna nauka języka łacińskiego kościelnego
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
• Historia starożytnego Rzymu
• Historia Kościoła starożytnego (I-VIII w.)
• Klasyczna literatura rzymska
• Wczesnochrześcijańska literatura w języku łacińskim
• Sztuka starożytnego Rzymu
• Sztuka wczesnochrześcijańska (I-VIII w.)
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
• Dydaktyka języka łacińskiego
• Pedagogika ogólna
• Podstawy psychologii