Kompetencje Cyfrowe

Oczekiwane kompetencje cyfrowe od kandydatów na studia i wsparcie oferowane przez uczelnię.
Kompetencje cyfrowe kandydatów na studia nie wykraczają poza wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole średniej.
Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

  • Standardowych przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari),
  • Urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
  • Oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

W procesie rekrutacji niezbędna jest umiejętność korzystania z komputera na poziomie podstawowym polegająca w szczególności na obsłudze komputera i innych urządzeń takich jak drukarka, skaner oraz umiejętność korzystania z poczty elektronicznej.
Kandydaci na studia mają zapewniony dostęp do bezpłatnej drukarki i kserokopiarki w pomieszczeniu Uczelni przeznaczonym do prowadzenia rekrutacji.
Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa w podstawowym zakresie:

  • Edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre/Open Office ),
  • Arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Calc/Open Office calc),
  • Poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych).

Zaleca się korzystanie z komputera (najlepiej laptopa) lub tabletu, ale do realizacji większości zadań wystarczy smartfon.

Oczekiwane kompetencje cyfrowe oraz infrastruktura techniczna niezbędna do uczestniczenia w zajęciach realizowanych w sposób zdalny i wsparcie oferowane przez uczelnię.
Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku zaleca się korzystanie z komputera (najlepiej laptopa) lub tabletu wyposażonego w mikrofon i kamerę. Wymagany jest dostęp do sieci Internet. Do uczestnictwa w zajęciach można też użyć smartfon.
Uczestnictwo w zajęciach dostępnych w sposób zdalny może wymagać zainstalowania dedykowanych aplikacji, takich jak:

  • Narzędzi pracy zespołowych (np. Microsoft Teams),
  • Narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom),
  • Programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (www.moodle.eu.edu.pl).

Uczelnia zapewnia na terenie uczelni bezpłatny dostęp do szybkiej sieci WI-FI, możliwości wypożyczenia sprzętu. Każdy student uzyskuje bezpłatny dostęp na okres studiów do Office 365, który zawiera wszystkie aplikacje (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access), 1 TB miejsca w usłudze OneDrive oraz 60 minut miesięcznie na połączenia Skype.