Logopedia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
5-letnie jednolite studia magisterskie przygotowujące do zawodu nauczyciela. Studia są adresowane do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne. Program uwzględnia również elementy związane z diagnozą i terapią pedagogiczną.

SPECJALNOŚĆ LOGOPEDIA

Absolwenci specjalności zdobędą wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych i lingwistycznych podstaw dziedziny zajmującej się zaburzeniami w językowym porozumiewaniu się, poznają normy rozwoju mowy, będą potrafili rozpoznać nieprawidłowości w tym zakresie oraz realizować profilaktykę logopedyczną.

TEMATYKA ZAJĘĆ KIERUNKU

Na tematykę zajęć składają się różnorodne obszary działalności pedagogicznej – podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dążąc do efektywnego wykonania zadań zawodowych, oprócz przedmiotów ogólnopedagogicznych, program zawiera metodyki poszczególnych przedmiotów wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego: metodykę edukacji polonistycznej, metodykę edukacji matematycznej, metodykę edukacji społeczno-przyrodniczej, metodykę edukacji plastycznej i technicznej, metodykę edukacji muzycznej, metodykę edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną.

TEMATYKA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI

Na tematykę zajęć specjalności składają się:

Wprowadzenie do logopedii
Foniatria
Rozwój komunikacji językowej
Diagnozowanie logopedyczne zaburzeń wymowy
Metodologia badań logopedycznych
Zaburzenia komunikacji w ASD
Profilaktyka logopedyczna
Psychogenne zaburzenia mowy
Rozszerzona diagnoza logopedyczna
Podstawy logopedii artystycznej
Balbutologopedia
Dysleksja rozwojowa
Dyslalia
Logopedyczne badania przesiewowe
Opóźniony rozwój mowy

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Prowadzenie zajęć w zakresie edukacji podstawowej dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz uczniów klas początkowych szkół podstawowych w sektorze publicznym i prywatnym. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkołach podstawowych, świetlicach, domach dziecka i innych ośrodkach edukacyjnych, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).
Absolwenci będą przygotowani do pracy jako logopeda w placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, także specjalnych, oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Absolwenci mogą być również zatrudnieni w resorcie służby zdrowia po ukończeniu studiów podyplomowych specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii albo surdologopedii. Mogą również podjąć pracę w instytucjach dydaktyczno-badawczych, zajmujących się upowszechnianiem i rozwijaniem wiedzy logopedycznej oraz w radiu, telewizji i w ośrodkach kultury.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE

Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU

Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.