Polska Komisja Akredytacyjna (w skrócie PKA) to instytucja, która działa na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Szczegółowa informacja o misji i działalności PKA jest dostępna na http://www.pka.edu.pl.

Od początku naszego funkcjonowania zatrudniamy wybitnych nauczycieli akademickich, badaczy naukowych i praktyków z kraju i z zagranicy. Staramy się, aby studiowanie na naszej uczelni nie było zbyt uciążliwe dla studentów, a jednocześnie jakość kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów była na wysokim poziomie. Starania te zostały docenione przez PKA.

Zarządzanie (studia pierwszego i drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki) prowadzone na Wydziale Zarządzania i Administracji uzyskało w 2020 roku ocenę pozytywną. Pozytywnie oceniono: koncepcję kształcenia, program kształcenia, wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, zasoby kadrowe, otoczenie społeczno-gospodarcze, umiędzynarodowienie kształcenia, infrastrukturę dydaktyczną oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się.

Administracja na Wydziale Zarządzania i Administracji (studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki) otrzymała w 2018 roku ocenę pozytywną. Pozytywnie zostały ocenione: koncepcja kształcenia, program kształcenia, wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, zasoby kadrowe, otoczenie społeczno-gospodarcze, umiędzynarodowienie kształcenia, infrastruktura dydaktyczna oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się.

Ekonomia na Wydziale Zarządzania i Administracji (studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki) otrzymała w 2016 roku ocenę pozytywną. Pozytywnie zostały ocenione: koncepcja rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się.

Informatyka (studia inżynierskie pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki) prowadzona na Wydziale Informatyki Europejskiej Uczelni w Warszawie uzyskała w 2015 oraz w 2022 roku ocenę pozytywną. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła: koncepcję rozwoju kierunku, cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, program studiów, zasoby kadrowe, infrastruktura dydaktyczna, system wsparcia studentów w procesie uczenia się oraz wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.

Osiągnięcie dobrych ocen PKA świadczy o wysokim poziomie kształcenia w naszej uczelni. To efekt konsekwentnej realizacji naszej Strategii Rozwoju i pracy kadry naukowo-dydaktycznej, studentów oraz wszystkich pracowników Europejskiej Uczelni w Warszawie. Dziękujemy Wam za to!