Organizacje Studenckie

W Europejskiej Uczelni w Warszawie działa szereg organizacji studenckich:

• Parlament Studentów Europejskiej Uczelni
• Koło Naukowe Studentów Zarządzania
• Koło Naukowe Studentów Informatyki
• Koło Naukowe administracyjno-prawne Europejskiej Uczelni w Warszawie.
• Koło Naukowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
• Koło Naukowe Pedagogiki
Parlament Studentów Europejskiej Uczelni
Parlament Studentów jest organem Samorządu Studenckiego Europejskiej Uczelni w Warszawie, w skład którego wchodzą osoby wybrane przez Samorząd Studentów.
Organizacja reprezentuje interesy studentów w sprawach związanych z kształceniem, pomocą materialną, organizacją imprez kulturalnych dla studentów. Występuje również w imieniu studentów na forum Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW PEDAGOGIKI

Koło zrzesza chętnych studentów kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz kierunku Pedagogika, jak i chętnych studentów z innych kierunków Europejskiej Uczelni w Warszawie.

Podstawowymi celami Koła są:

• umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników prac badawczych studentów – członków Koła;
• upowszechnianie wiedzy praktycznej, propozycje i wymiana konspektów zajęć z dziećmi;
• organizowanie konferencji z zakresu metod pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi
• pogłębianie wiedzy pedagogicznej członków Koła na temat funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym;
• rozbudzanie zainteresowań pracą naukową, dydaktyczną, badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim oraz lokalnym;
• współpraca Koła ze środowiskiem lokalnym szczególnie z placówkami, w których student oraz absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może znaleźć zatrudnienie;
• integracja środowiska studentów, wymiana doświadczeń
• promocja Uczelni i kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wśród lokalnej społeczności, w szczególności młodzieży licealnej.

Więcej na temat koła naukowego TUTAJ

Koło Naukowe Studentów Zarządzania
W 2011 r. działalność rozpoczęło Koło Naukowe Studentów Zarządzania.

Działalność Koła obejmuje:
• Spotkania członków i dyskusje merytoryczne dotyczące najnowszych problemów zarządzania.
• Inicjowanie i realizacja prostych projektów badawczych z obszaru zarządzania.
• Przygotowywanie wystąpień i referatów na konferencje krajowe i zagraniczne.
• Organizacja wyjazdów naukowych oraz rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej.
• Prowadzenie prac naukowo-badawczych.

Działalność Koła Naukowego Studentów Zarządzania skupia się na poszerzaniu wiedzy związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz innymi organizacjami, nabywaniu przez członków umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania w praktyce i przekazania jej innym, aktywowaniu studentów do zdobywania doświadczeń w tej dziedzinie, a także zdobywaniu praktycznego doświadczenia w zarządzaniu projektami w różnych branżach i gałęziach gospodarki.

Koło Naukowe Studentów Informatyki
Podstawowym celem działalności Koła jest poszerzanie oraz popularyzacja wiedzy z zakresu informatyki oraz informacji o najnowszych osiągnięciach nauki. Członkowie uczestniczą w konferencjach i sympozjach naukowych w kraju i za granicą, występują z propozycjami zmian na stronie internetowej Uczelni, serwisują oprogramowania na komputerach ogólnodostępnych oraz realizują własne projekty badawcze. Członkostwo w Kole Naukowym Studentów Informatyki stwarza możliwość własnego rozwoju – doskonalenia umiejętności pracy zespołowej, prowadzenia projektów naukowych z dziedziny zarządzania projektami oraz umożliwia współpracę, organizację spotkań i konsultacji z wybitnymi pracownikami naukowymi i przedstawicielami firm informatycznych, projektowych, usługowych i programistycznych.

Działalność Koła obejmuje:
• Spotkania członków i dyskusje merytoryczne dotyczące najnowszych problemów informatyki.
• Rozszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych przez studentów.
• Prowadzenie prac naukowo-badawczych w celu wyrabiania w sobie samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy.
• Inicjowanie i realizację prostych projektów badawczych z obszaru informatyki.
• Przygotowywanie wystąpień i referatów na konferencje oraz sympozja krajowe i zagraniczne.
• Realizację projektów służących nabyciu umiejętności wyznaczania wspólnych celów, dzielenia się odpowiedzialnością i koordynacji działań poszczególnych członków zespołu.
• Organizację wyjazdów naukowych oraz rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej.

Członkowie Koła poprzez nawiązywanie różnego rodzaju kontaktów z wykładowcami, specjalistami i praktykami, będącymi przedstawicielami firm informatycznych, projektowych, usługowych i programistycznych, instytucji zajmujących się zarządzaniem projektami, mają możliwość uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach, które pozwalają w praktyce zastosować zdobytą wiedzę, a także skonfrontować ją ze specjalistami z danej dziedziny. Dodatkowym atutem jest zdobycie umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenie się wiedzą i pomysłami, doskonalenie zdolności prezentowania skomplikowanych rozwiązań i planów, a także umiejętności perspektywicznego spojrzenia na swoją przyszłą pracę, np. z punktu widzenia kierownika projektu, szefa czy klienta.

Koło Naukowe działa od 2013 r.

Koło Naukowe administracyjno-prawne Europejskiej Uczelni w Warszawie.
W 2015 r. na zebraniu założycielskim z inicjatywy studentów pragnących poszerzyć swą wiedzę z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz zagadnień nauki o administracji w kontekście funkcjonowania samorządu terytorialnego i administracji publicznej powstało Koło Naukowe administracyjno-prawne Europejskiej Uczelni w Warszawie.

Spotkania odbywają się stacjonarnie, natomiast upowszechnianie wiedzy głównie on-line.
Celem działalności Koła jest wymiana poglądów naukowych, jak również dyskusja służąca pogłębianiu wiedzy prawniczej w ww. dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych.
Sposobami urzeczywistniania celów są m.in. regularne spotkania członków, organizowanie spotkań i konferencji naukowych, warsztatów, wizyty studyjne, współpraca z innymi kołami naukowymi.

Działalność Koła Naukowego jest doskonałą okazją do poszerzania horyzontów wiedzy, rozwijania zainteresowań naukowych, zawierania ciekawych znajomości z ludźmi, których łączą wspólne pasje i zainteresowania.

Koło Naukowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
W 2016 r. powstało koło naukowe skupiające studentów kierunku Ekonomia, a więc osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy i rozwijaniem zainteresowań związanych m.in. z problematyką ekonomii, finansów i rachunkowości.

Działalność koła naukowego skupia się przede wszystkim na rozwijaniu wiedzy, umożliwia również zdobycie doświadczeń z ww. zakresów w sferze wykraczającej poza czystą teorię nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu.

Działalność koła obejmuje:
• Organizowanie konferencji, seminariów i spotkań naukowych.
• Współpracę z innymi organizacjami.
• Przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.
• Rozszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych.