PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Celem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego jest wspieranie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym w społecznych, kulturowych i przyrodniczych zależnościach.
Kierunek jest adresowany do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne. Program uwzględnia również elementy związane z diagnozą i terapią pedagogiczną.
TEMATYKA ZAJĘĆ KIERUNKU
Na tematykę zajęć składają się różnorodne obszary działalności pedagogicznej – podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dążąc do efektywnego wykonania zadań zawodowych, oprócz przedmiotów ogólnopedagogicznych, program zawiera metodyki poszczególnych przedmiotów wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego: metodykę edukacji polonistycznej, metodykę edukacji matematycznej, metodykę edukacji społeczno-przyrodniczej, metodykę edukacji plastycznej i technicznej, metodykę edukacji muzycznej, metodykę edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną. W zależności od wybranej specjalności: dodatkowe przedmioty z obszaru logopedii, nauczania początkowego języka obcego oraz informatyki.

OFEROWANE SPECJALNOŚCI
Aktualnie oferujemy następujące specjalności:
• Wsparcie logopedyczne małego dziecka
• Nauczanie początkowe języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski wg specjalizacji do wyboru)
• Nauczanie początkowe informatyki
Możliwe jest również indywidualne określenie sylwetki absolwenta poprzez indywidualny dobór przedmiotów do wyboru z puli dostępnych przedmiotów specjalnościowych/do wyboru.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Prowadzenie zajęć w zakresie edukacji podstawowej dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz uczniów klas początkowych szkół podstawowych w sektorze publicznym i prywatnym. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkołach podstawowych, świetlicach, domach dziecka i innych ośrodkach edukacyjnych, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).
W zależności od specjalności absolwent posiada dodatkowe kwalifikacje i możliwości zatrudnienia.
ATUTY KIERUNKU
MOŻLIWOŚĆ NABYCIA DODATKOWYCH UPRAWNIE
Ń
W trakcie studiów można równolegle nabyć dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne.
BARDZO DUŻE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwenci mają duże możliwości zatrudnienia oraz prowadzenia działalności na własny rachunek.