Podatki i prawo podatkowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Student tej specjalności uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i sposobu
funkcjonowania systemu podatkowego oraz prawa podatkowego.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku studiów,
a ponadto:
§ zna i rozumie podstawy prawa, prawa podatkowego, celnego i dewizowego,
§ umie interpretować i stosować przepisy tego prawa,
§ posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do analizy i ewidencji
podatkowej, organizacji i zasad funkcjonowania administracji podatkowej i kontroli
skarbowej.
TEMATYKA ZAJĘĆ
§ Prawo podatkowe, prawo celne i dewizowe
§ Zarządzanie podatkami
§ Controlling
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza
szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:
§ biura rachunkowe i kancelarie podatkowe
§ przedsiębiorstwa i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą
§ organy administracji skarbowej i celnej
ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania
kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci mają możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy.