Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia pedagogiczne na tej specjalności nadają uprawnienia pedagogiczne. Wyposażają w specjalistyczną wiedzę oraz kompetencje do pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej. Przygotowują do doradztwa w zakresie diagnozy trudności oraz zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży. Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i poszukiwania rozwiązań, jest przygotowany do opracowania i realizacji autorskich programów wspierających rozwój, wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży oraz programów profilaktycznych.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Program specjalności przewiduje zarówno tradycyjne kształcenie z zakresu nauk pedagogicznych, jak i przedmioty służące kształtowaniu praktycznych umiejętności, niezbędnych w działaniach pedagogicznych – m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej czy planowania oddziaływań wychowawczych i korekcyjnych. Ważnym elementem kształcenia są przedmioty metodyczne, dotyczące organizowania warsztatu pracy psychopedagogicznej oraz przygotowywania i wdrażania projektów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pracy z różnymi grupami odbiorców. Specjalność jest wzbogacona warsztatami uczącymi kompetencji pomagania, metod rozwijania kreatywności, pracy doradczej oraz prowadzenia mediacji i negocjacji.

ZWIĄZEK Z PRAKTYKĄ
Program jest realizowany we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami interwencji kryzysowej, domami pomocy społecznej, fundacjami, komendami policji, ośrodkami wspomagania dziecka i rodziny, domami samotnej matki, urzędami pracy, domami dziecka, szkołami i ośrodkami wychowawczymi, środowiskowymi domami samopomocy, firmami szkoleniowymi – działającymi na terenie województwa mazowieckiego.
Sposób kształcenia studentów jest spójny z najnowszymi trendami na rynku, łączy teorię z praktyką. Studenci otrzymują dokładnie taką wiedzę, jaką powinni posiadać, aplikując do pracy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Program studiów przygotowuje absolwentów do pracy w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na stanowiskach pedagogów, zarówno w obszarze placówek publicznych, takich jak: pomoc społeczna, powiatowe centra pomocy rodzinie, placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, hospicja, jak i w sektorze niepublicznym. Absolwent zostaje wyposażony w kompetencje do pracy w rozległym obszarze edukacji równoległej – pozaszkolnej, w instytucjach pozarządowych takich jak fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz pomocy potrzebującym, wspierające rozwój zarówno indywidualnych osób w różnym wieku, jak i społeczności lokalne. Ponadto, może zakładać prywatne placówki w dziedzinie psychopedagogiki oraz znajdować zatrudnienie w prywatnych gabinetach pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

ATUTY PROGRAMU
Interesująca tematyka i ciekawe zajęcia.
Ścisła współpraca z praktyką – zajęcia prowadzą praktycy i pracownicy naukowi, którzy mają ciągły kontakt z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami wymagającymi wsparcia w kryzysie oraz motywacji w różnych sferach.
Zdobycie atrakcyjnego na rynku pracy zawodu.
Możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz satysfakcjonującego startu zawodowego w Polsce i w krajach UE.
Unikatowy program studiów wychodzi naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu wobec zachodzących zmian w polityce społecznej krajów UE, co daje możliwość zatrudnienia w wielu obszarach pomocy społecznej.
Nowatorskie kształcenie zgodne ze standardami i dyrektywami europejskimi.

ATUTY UCZELNI
BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1), na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ONLINE. Można również studiować, korzystając z usługi ONLINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI
Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

________
* Informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września i marca.