Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia pedagogiczne na specjalności Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna nadają uprawnienia pedagogiczne. Wyposażają w specjalistyczną wiedzę oraz kompetencje do pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej. Przygotowują do doradztwa w zakresie diagnozy trudności oraz zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży. Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i poszukiwania rozwiązań, jest przygotowany do opracowania i realizacji autorskich programów wspierających rozwój, wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży oraz programów profilaktycznych.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Program specjalności przewiduje zarówno tradycyjne kształcenie z zakresu nauk pedagogicznych, jak i przedmioty służące kształtowaniu praktycznych umiejętności, niezbędnych w działaniach pedagogicznych – m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej czy planowania oddziaływań wychowawczych i korekcyjnych. Ważnym elementem kształcenia są przedmioty metodyczne, dotyczące organizowania warsztatu pracy psychopedagogicznej oraz przygotowywania i wdrażania projektów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pracy z różnymi grupami odbiorców. Specjalność jest wzbogacona warsztatami uczącymi kompetencji pomagania, metod rozwijania kreatywności, pracy doradczej oraz prowadzenia mediacji i negocjacji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Program studiów przygotowuje absolwentów do pracy w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na stanowiskach pedagogów, zarówno w obszarze placówek publicznych, takich jak: placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, hospicja, jak i w sektorze niepublicznym. Absolwent zostaje wyposażony w kompetencje do pracy w rozległym obszarze edukacji równoległej – pozaszkolnej, w instytucjach pozarządowych takich jak fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz pomocy potrzebującym, wspierające rozwój zarówno indywidualne osoby w różnym wieku, jak i społeczności lokalne. Ponadto, może zakładać prywatne placówki w dziedzinie psychopedagogiki oraz znajdować zatrudnienie w prywatnych gabinetach pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.
________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.