Poradnictwo zawodowe i coaching kariery (Tutoring)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Program specjalności wyposaża w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod wspomagania uczniów w procesie wyboru zawodu oraz osób dorosłych, w tym bezrobotnych, w planowaniu ścieżki zawodowej na współczesnym rynku pracy. Program uwzględnia także przygotowanie do pracy w zespole z elementami zarządzania personelem w firmach i organizacjach. Program uwzględnia m.in. następujące obszary tematyczne: poradnictwo zawodowe wobec wyzwań współczesności, zarządzanie karierą, diagnostyka poradnictwa zawodowego, coaching kariery (tutoring), zawodoznawstwo, metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego, polityka rynku pracy oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych, planowanie karier edukacyjno-zawodowych, kształcenie ustawiczne w Polsce, nowoczesne technologie w doradztwie zawodowym.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: rynek pracy i doradztwo zawodowe, zarządzanie karierą, metody indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego – tutoring i coaching kariery, wstęp do zawodoznawstwa, metodyka pracy doradcy zawodowego w edukacji, techniki wspomagania i monitoringu indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia, metody diagnozy psychopedagogicznej w doradztwie edukacyjnym i zawodowym, metody i techniki pracy doradcy zawodowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej, wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, agencjach pośrednictwa pracy, organizacjach pracodawców, działach kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach, firmach doradczych i konsultingowych, poradniach specjalistycznych, w tym dla młodzieży pod kątem wyboru zawodu, niepublicznych instytucjach rynku pracy, tj. instytucjach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.