Praca socjalna z elementami coachingu

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach I stopnia na kierunku Pedagogika. Trzyletnie studia licencjackie kształcą przyszłych pracowników socjalnych. Są adresowane do osób, które chcą uzyskać wyższe wykształcenie, a przy okazji zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Program specjalności przewiduje zarówno tradycyjne kształcenie z zakresu nauk pedagogicznych, jak i przedmioty służące kształtowaniu praktycznych umiejętności – m.in. elementy teorii organizacji i zarządzania, metodykę pracy socjalnej, prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce, działalność pożytku publicznego i wolontariat – podstawy prawne i charakterystykę socjologiczną, system prawny pomocy społecznej, wspieranie zatrudnienia osób w kryzysie, aksjologię pracy socjalnej, coaching w pracy socjalnej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Program studiów przygotowuje absolwentów do pracy w domach pomocy społecznej, szpitalach i placówkach służby zdrowia, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i innych jednostkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, centrach integracji społecznej, zakładach karnych itp.
W instytucjach tych są potrzebne osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zadań związanych z pracą socjalną. Absolwent znajdzie również pracę w: świetlicach socjoterapeutycznych, noclegowniach dla bezdomnych, ośrodkach dla osób przewlekle chorych, domach dziecka, klubach seniora, poradniach społeczno-zawodowych.

ZWIĄZEK Z PRAKTYKĄ
Program jest realizowany we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami interwencji kryzysowej, domami pomocy społecznej, fundacjami, komendami policji, ośrodkami wspomagania dziecka i rodziny, domami samotnej matki, urzędami pracy, domami dziecka, ośrodkami wychowawczymi, środowiskowymi domami samopomocy, firmami szkoleniowymi – działającymi na terenie województwa mazowieckiego.
Współpraca z instytucjami zatrudniającymi pracowników socjalnych gwarantuje, że program studiów oraz zdobyte uprawnienia odpowiadają wymaganiom Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Sposób kształcenia studentów jest spójny z najnowszymi trendami na rynku, łączy teorię z praktyką. Słuchacze otrzymują dokładnie taką wiedzę, jaką powinni posiadać, aplikując do pracy.

ATUTY PROGRAMU
Interesująca tematyka i ciekawe zajęcia
Ścisła współpraca z praktyką – zajęcia prowadzą praktycy i pracownicy naukowi, którzy mają ciągły kontakt z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami wymagającymi motywacji w różnych sferach
Zdobycie atrakcyjnego na rynku pracy zawodu
Możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz satysfakcjonującego startu zawodowego w Polsce i w krajach UE
Unikatowy program studiów wychodzi naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu wobec zachodzących zmian w polityce społecznej krajów UE, co daje możliwość zatrudnienia w wielu obszarach pomocy społecznej
Nowatorskie kształcenie zgodne ze standardami i dyrektywami europejskimi

ATUTY NASZEJ UCZELNI

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.
________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia na specjalności uruchamiamy na ostatnim roku studiów po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów