PRAWO CYWILNE (CYWILNOPRAWNA)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność ma charakter uniwersalny i obejmuje obszar stosunków rodzinnych i prywatnych osób fizycznych.
.
Student tej specjalności uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i sposobu funkcjonowania instytucji i organów sprawiedliwości oraz prawa i postepowania karnego.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia, a ponadto z zakresu systemów prawa cywilnego, rodzinnego i rodzinnych stosunków majątkowych oraz niemajątkowych.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent zna i rozumie i potrafi stosować w praktyce prawo i zasady postepowania cywilnego, posiada wiedzę praktyczną z zakresu rodzinnych stosunków majątkowych oraz niemajątkowych. Dodatkowo jest przygotowany do:

 • pracy wymagającej wiedzy z dziedziny problematyki patologii w rodzinie, a zwłaszcza zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród dzieci oraz nieletnich.,
 • prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z ośrodków kuratorskich,
 • do prowadzenia spraw cywilnych z zakresu konsumenckiego obrotu prawnego – prawa umów i ochrony praw konsumenckich na gruncie krajowym oraz międzynarodowym, odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, a także medycznym.
 • Absolwent jest przygotowany do odbycia każdego rodzaju aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, notarialnej, prokuratorskiej, kuratorskiej, komorniczej. Posiada również wysokie kwalifikacje do pracy w jednostkach administracji publicznej i niepublicznej.
  TEMATYKA ZAJĘĆ
  Tematyka zajęć obejmuje przedmioty realizowane w ramach kierunku, a ponadto:

 • Międzynarodowe postępowanie cywilne,
 • Stosunki majątkowe w sprawach cywilnych,
 • Prawo alimentacyjne,
 • Europejskie prawo ochrony konsumentów, w tym prawo umów konsumenckich,
 • Prawo karne nieletnich,
 • Postępowanie w sprawach nieletnich,
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
 • PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • Adwokatura, kancelarie prawne, notarialne i komornicze,
 • Organy i instytucje sądownictwa i notariatu,
 • Biura obrotu i wynajmu/dzierżawy nieruchomości,
 • Organy i instytucje ochrony praw obywatelskich, nieletnich, konsumenckich itp.

ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci mają możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy oraz własnej działalności, w tym także w trakcie studiów.