Prawo oświatowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Student tej specjalności uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i sposobu
funkcjonowania systemu oświaty oraz prawa oświatowego.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku studiów,
a ponadto z zakresu systemu oświaty i finansów publicznych (dotowanie edukacji), prawa
oświatowego i finansów publicznych, organizacji oraz zasad funkcjonowania instytucji edukacyjnych.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku studiów,
a ponadto:
§ zna i rozumie podstawy prawa, prawa oświatowego i finansów publicznych,
§ umie interpretować i stosować przepisy tego prawa.

TEMATYKA ZAJĘĆ
§ Prawo gospodarcze, prawo pracy,
§ Prawo finansów publicznych,
§ Prawo oświatowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza
szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:
§ instytucje i placówki edukacyjne i osoby/organy prowadzące,
§ organy administracji publiczne.

ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania
kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci mają możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy