Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów rozproszonych

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność adresowana do osób chcących tworzyć i zarządzać sieciami komputerowymi i systemami
rozproszonymi.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku studiów
i związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto:
§ zna wybrane metody, techniki i narzędzia w zakresie technik konfigurowania współczesnej
sieci i potrafi się nimi posługiwać,
§ zna i rozumie mechanizmy działania sieci komputerowej WAN i LAN – umie zarządzać
sieciami opartymi o protokół IP, w tym znajdującymi się w nich urządzeniami,
§ zna jeden z wybranych, opartych na UNIX, systemów operacyjnych (np. FreeBSD, Apple OS X)
i potrafi się nim posługiwać w podstawowym zakresie; potrafi go zainstalować
i skonfigurować interfejsy sieciowe i Firewall,
§ zna modele i strategie przetwarzania w chmurze, potrafi się posługiwać przynajmniej jednym
z powszechnie stosowanych rozwiązań, w tym administrować nim w podstawowym zakresie,
§ zna podstawowe zasady, metody i techniki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
informacji,
§ potrafi dokonać oceny zagrożeń dla różnych rodzajów systemów przetwarzania informacji
i oszacować ryzyko związane z poszczególnymi rodzajami zagrożeń oraz im zapobiegać,
§ potrafi administrować w podstawowym zakresie systemem Windows 2K* Server w oparciu o
architekturę Usługi Katalogowej (Active Directory) oraz systemem Linux.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje moduły wspólne dla kierunku oraz:
§ Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
§ Bezpieczeństwo danych w sieci komputerowej
§ Analiza i projektowanie systemów informatycznych
§ Protokoły i usługi sieciowe
MOŻLIWOŚCI CERTYFIKACJPo zdaniu egzaminu zewnętrznego absolwenci mogą otrzymać certyfikaty od firm zewnętrznych.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent Uczelni będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
§ samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach
zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich
użytkowników,
§ analityk – projektant systemów rozproszonych, realizator, specjalista ds. testowania,
wdrożeniowiec,
§ specjalista zajmujący się utrzymaniem w ruchu rozproszonych systemów informatycznych,
§ administrator sieci komputerowych (projektowanie, konfigurowanie i administrowanie
sieciami lokalnymi i rozległymi w środowisku UNIX/LINUX i Windows).
ATUTY SPECJALNOŚCNOWOCZESNE POSZUKIWANE KOMPETECJE I UPRAWNIENIA
Absolwenci uzyskują kompetencje poszukiwane na rynku pracy, co stwarza bardzo duże możliwości
zatrudnienia, zarówno po stronie producenta (rozwiązań), jak i ich użytkownika.
ZNAJOMOŚĆ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Absolwenci znają i potrafią się posługiwać najnowszymi technologiami i narzędziami
informatycznymi.