Stypendia

Europejska Uczelnia w Warszawie dysponuje bogatym system stypendialnym. Wysokie stypendia, w tym stypendia socjalne, umożliwiają niezamożnej młodzieży pokrycie kosztów nauczania oraz kosztów utrzymania się w okresie studiów.

Studenci Europejskiej Uczelni w Warszawie mogą ubiegać się o następującą pomoc materialną:
• stypendium socjalne
• stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
• stypendium rektora dla najlepszych studentów
• zapomoga
• stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Zasady ubiegania się o stypendia oraz zasady ich przyznawania zamieszczone są w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów Europejskiej Uczelni w Warszawie.

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest w „Wirtualnym Dziekanacie” w rubryce z ogłoszeniami dla studentów.

Jeden student może otrzymywać różne stypendia, z różnych tytułów. Osobom, które w czasie studiów spotka nieszczęśliwy wypadek, inne zdarzenia losowe, udzielimy zapomogi. Każdy, kto spełnia warunki, może ubiegać się o zapomogę, niezależnie od tego, jakie stypendia aktualnie otrzymuje. O stypendia i zapomogi może ubiegać się zarówno student studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, ale tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują ww. stypendia, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontynuuje on studia już po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium jest dostarczenie wszystkich prawem określonych dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela Dział Stypendialny: +48 22 394 51 71