TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA (z uprawnieniami i z dodatkowym certyfikatem – NAUCZYCIEL WYJĄTKOWYCH DZIECI)

Studia podyplomowe TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA są adresowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia studiów pedagogicznych i nauczycielskich, które są zainteresowane problematyką i zagadnieniami związanymi z terapią, rewalidacją i rozwojem dzieci wymagających wsparcia w procesie edukacyjnym. Prowadzone przez nas studia podyplomowe pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z obszaru terapii pedagogicznej i rewalidacji. Studia podyplomowe trwają 3 semestry. Plan studiów obejmuje ponad 300 godzin zajęć i 150 godzin praktyk oraz dodatkowe godziny na konsultacje i program tutoring i mentoring. Studenci podejmujący naukę na tych studiach podyplomowych otrzymają także dodatkowy certyfikat NAUCZYCIEL WYJĄTKOWEGO UCZNIA. Projekt realizowany jest w partnerstwie z FUNDACJĄ A.R.T. – przeciw przemocy oraz w ramach projektu OTWARTEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI i PRACOWNI ARCHITEKTURY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu terapii pedagogicznej i rewalidacji. Ma umiejętności w zakresie sprawnej i efektywnej organizacji pracy z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia. Poznał także przepisy prawa dotyczące wsparcia psychologiczno-pedagogicznego czy miejsca i roli mediów we wspieraniu rozwoju dziecka. Program zajęć uwzględnia różne formy pracy: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, wizyty studyjne. W trakcie studiów kładziony jest znaczny nacisk na stronę praktyczną i nowoczesne formy nauczania i uczenia się. Praktyki mają wzbogacić studenta w konkretne kompetencje i pozwolić mu na zmierzenie się z jego przyszłymi obowiązkami.

DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych (w tym integracyjnych) oraz do prowadzenia rewalidacji indywidualnej, terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 2013, poz. 532) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Uzyskane kwalifikacje są zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe

FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne

TEMATYKA ZAJĘĆ
Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu
Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci z zaburzeniami sensorycznymi
Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
Animaloterapia
Muzykoterapia
Socjoterapeutyczne metody pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Ergoterapia
Elementy terapii logopedycznej z logorytmiką
Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
Terapia śmiechem
Podstawy teoretyczne i nowoczesne metody terapii pedagogicznej
Terapia tańcem i ruchem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zapytaj o studia podyplomowe
Zapisz się na studia podyplomowe

CENA
Wpłata jednorazowa: 3600 PLN, bez opłaty rejestracyjnej! Przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN, którą należy odliczyć od wpłaty jednorazowej.
Wpłata semestralna: 1300 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN.
Nasi absolwenci są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
Wystawiamy faktury i faktury pro forma.
W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt telefoniczny.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec*
Terminy zajęć: sobota/niedziela – co 2 tygodnie lub wg uzgodnień ze studentami!

LOKALIZACJE*
Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking bezpłatny)
Al. Jerozolimskie, Warszawa (PKP DC, M1, A, T, Parking płatny)

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.

________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w uzgodnionej z nimi lokalizacji.