Wsparcie logopedyczne małego dziecka

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Specjalność realizowana w ramach kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Absolwenci obok kompetencji i uprawnień do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej posiadają również kompetencje umożliwiające wsparcie logopedyczne dzieci.
Absolwenci specjalności zdobędą wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych i lingwistycznych podstaw dziedziny zajmującej się zaburzeniami w językowym porozumiewaniu się, poznają normy rozwoju mowy, będą potrafili rozpoznać nieprawidłowości w tym zakresie oraz realizować profilaktykę logopedyczną.
TEMATYKA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI
Na tematykę zajęć specjalności składają się: wprowadzenie do logopedii, foniatria, rozwój komunikacji językowej, diagnozowanie logopedyczne zaburzeń wymowy, metodologia badań logopedycznych, zaburzenia komunikacji w ASD, profilaktyka logopedyczna, psychogenne zaburzenia mowy, rozszerzona diagnoza logopedyczna, podstawy logopedii artystycznej, balbutologopedia, dysleksja rozwojowa, dyslalia, logopedyczne badania przesiewowe, opóźniony rozwój mowy.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Prowadzenie zajęć w zakresie edukacji podstawowej dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz uczniów klas początkowych szkół podstawowych w sektorze publicznym i prywatnym. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkołach podstawowych, świetlicach, domach dziecka i innych ośrodkach edukacyjnych, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).
Absolwenci będą przygotowani do pracy jako logopeda w placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych; w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, także specjalnych oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Absolwenci mogą być również zatrudnieni w resorcie służby zdrowia po ukończeniu studiów podyplomowych specjalizacyjnych w zakresie neurologopedii albo surdologopedii. Mogą również podjąć pracę w instytucjach dydaktyczno-badawczych, zajmujących się upowszechnianiem i rozwijaniem wiedzy logopedycznej oraz w radiu, telewizji i w ośrodkach kultury.
ATUTY SPECJALNOŚCI
BARDZO DUŻE MOŻLIWOŚCI DOBREGO ZATRUDNIENIA

Absolwenci mają duże możliwości dobrego zatrudnienia oraz prowadzenia działalności na własny rachunek.