Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Student na tej specjalności uzyskuje wiEdzę z zakresu bezpieczeństwa oraz ochrony mienia i osób. Głównym celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach, służbach, formacjach oraz firmach odpowiedzialnych za wewnętrzne i międzynarodowe bezpieczeństwo państwa,

TEMATYKA ZAJĘĆ
• podstawy bezpieczeństwa państwa
• etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
• bezpieczeństwo informacji
• zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych
• prawo i postępowanie karne w sytuacjach kryzysowych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym ukierunkowana jest dla osób zatrudnionych w administracji publicznej, które są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem publicznym i reagowaniem kryzysowym. Przeznaczona jest również dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w instytucjach administracji publicznej – rządowej i samorządowej, policji, straży miejskiej, straży granicznej. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony jako specjalista w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biurze Ochrony Rządu, specjalista w Komendzie Głównej Straży Granicznej, specjalista w Komendzie Policji, specjalista w urzędach administracji samorządowej w Wydziałach Zarządzania Kryzysowego, strażnik miejski/gminny oraz na stanowiskach kierowniczych.