Zarządzanie

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Studia magisterskie o profilu praktycznym prowadzone bez lub ze specjalnością.

Studia przygotowują do kariery w świecie szeroko rozumianego biznesu, kształcąc kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, instytucji sektora publicznego oraz organizacji użyteczności publicznej. Głównymi adresatami programu są osoby zorientowane na aktywną karierę zawodową.

KANDYDACI

  • absolwenci uczelni (krajowych i zagranicznych) dowolnych kierunków studiów: ekonomicznych, politechnicznych, uniwersyteckich, rolniczych, medycznych, artystycznych itd., którzy z racji pełnionych bądź planowanych obowiązków zawodowych pragną uzyskać wykształcenie akademicko-zawodowe i tytuł magistra zarządzania w jednej z oferowanych przez naszą Uczelnię specjalności,
  • absolwenci uczelni (publicznych i niepublicznych), którzy po uzyskaniu tytułu licencjata mogą uzyskać w ramach oferowanego przez nas programu dyplom magistra w zakresie zarządzania niezbędny do dalszej kariery menedżerskiej.

Studia są dostępne dla wszystkich absolwentów studiów I stopnia, którzy posiadają tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera, względnie równoważny.

PROFIL ABSOLWENTA

Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i przedsięwzięcia dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.

TEMATYKA ZAJĘĆ

Obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: koncepcje zarządzania, makroekonomia, zarządzanie procesami, prawo cywilne, marketing międzynarodowy, negocjacje, statystyka matematyczna, zarządzanie strategiczne, etyka w zarządzaniu, rachunkowość zarządcza, prawo handlowe, przedsiębiorczość, logistyka, psychologia w zarządzaniu, prognozowanie ekonomiczne, język angielski.

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

Absolwenci spoza obszaru nauk społecznych są zobowiązani do zaliczenia dodatkowych przedmiotów:

  • Podstawy zarządzania
  • Mikroekonomia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent studiów będzie mógł być zatrudniony nie tylko na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i specjalistycznych, lecz także menedżerskich, we wszystkich organizacjach – niezależnie od ich wielkości i specyfiki! W szczególności może pracować jako menedżer w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, instytucjach i placówkach naukowo-badawczych oraz w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, firmach świadczących usługi finansowe, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, organach administracji rządowej i samorządowej, firmach konsultingowych, w agencjach reklamowych, działach promocji oraz marketingu, działach HR i IT itp.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.