Zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą” są adresowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków studiów i specjalności, które są zainteresowane problematyką i zagadnieniami związanymi z zarządzaniem oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych i edukacyjnych, przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie, a także do założenia i prowadzenia niepublicznych placówek oświatowych i edukacyjnych. Studia podyplomowe w Europejskiej Uczelni w Warszawie pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z obszaru organizacji i zarządzania pracą placówki oświatowej przez menedżerów oświaty.
Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Plan studiów obejmuje 30 ECTS i 245 godzin.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kierowania placówką oświatową i personelem. Ma umiejętności w zakresie sprawnej organizacji pracy w szkole. Program zajęć uwzględnia aktualne wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą. Absolwent ma możliwości nabycia umiejętności praktycznego kierowania pracą placówki, podczas odbywania praktyk kierowniczych u doświadczonych dyrektorów placówek oświatowych.

DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
„Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011 r., potwierdzające kwalifikacje podyplomowe, wydawane po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych”.

DODATKOWE UPRAWNIENIA UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą i uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową (zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436)).

FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe

FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne

RAMOWY PROGRAM
Podstawy prawne zarządzania placówką oświatową
Podstawy organizacji i zarządzania placówką oświatową
Podstawy prawa pracy
Prawo oświatowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Nadzór pedagogiczny
Koncepcje pracy placówki
Finanse w oświacie
Marketing w oświacie
Technologie informacyjne w pracy dyrektora
Specjalne potrzeby edukacyjne w pracy placówki
Komunikacja interpersonalna w placówce
Dyrektor liderem realizacji zadań oświatowych
Mediacje i negocjacje
Seminarium dyplomowe

Zapytaj o studia podyplomowe
Zapisz się na studia podyplomowe

CENA
Wpłata jednorazowa: 3000 PLN, bez opłaty rejestracyjnej! Przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN, którą należy odliczyć od wpłaty jednorazowej.
Wpłata semestralna: 1600 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN.
Nasi absolwenci są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
Wystawiamy faktury i faktury pro forma.
W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt telefoniczny.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

TERMINY

Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec*
Terminy zajęć: sobota/niedziela – co 2 tygodnie lub wg uzgodnień ze studentami!

LOKALIZACJE*
Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking bezpłatny)
Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa (PKiN – PKP DC, M1, A, T, Parking płatny)

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.

________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.