Zarządzanie ochroną zdrowia

CEL STUDIÓW
Przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego zarządzania placówkami służby zdrowia. Skutecznie zarządzać nimi mogą jedynie menedżerowie profesjonalnie przygotowani, posiadający zarówno wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek służby zdrowia, ich restrukturyzacji i przekształcania, wdrażania jakości i zarządzania personelem, ale również umiejętności analizowania i prawidłowego odczytywania potrzeb rynku.

Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zarządzania marketingowego, zarządzania przez jakość (akredytacja, system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 2000), kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności, niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych. Profilowanie programu studiów przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i menedżerowie z zakładów opieki zdrowotnej.

UPRAWNIENIA UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach i zakładach służby zdrowia.

ADRESACI STUDIÓW
Słuchaczami studiów są między innymi menedżerowie służby zdrowia kierujący publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, pracownicy wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także te osoby, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia.
Studia są przeznaczone dla osób prowadzących własną działalność oraz pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W studiach może uczestniczyć personel medyczny zajmujący stanowiska kierownicze lub chcący je zajmować w przyszłości oraz osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, a są odpowiedzialne za zarządzanie zakładem. Studia są także skierowane do osób kończących uczelnie, przygotowując ich do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.

FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe

FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach, seminariach i laboratoriach. Zakres tematyczny obejmuje m.in. treści menedżerskie, ogólnoekonomiczne oraz kierunkowe z zakresu ochrony zdrowia, w tym:
Biznesplan dla zakładu opieki zdrowotnej
Etyka w jednostkach ochrony zdrowia
Fundusze strukturalne w ochronie zdrowia
Gospodarka lekiem i elementy farmakoekonomiki
Gra w przedsiębiorstwo
Marketing usług medycznych
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny i zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta
Negocjacje
Podstawy organizacji i zarządzania w instytucjach
Podstawy prawne działalności w zakresie opieki zdrowotnej
Podstawy rachunkowości w jednostkach ochrony zdrowia
Prawo pracy
Promocja zdrowia
Public Relations w ochronie zdrowia
Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia

FORMA ZALICZENIA
GRA W PRZEDSIĘBIORSTWO (wirtualny zakład opieki zdrowotnej) – jako nowoczesna forma dydaktyki szkoły wyższej polegać będzie na rozwiązaniu przez słuchaczy zadania typu „case study”, związanego z funkcjonowaniem zakładu opieki zdrowotnej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT. Uczestnicy gry będą podejmowali szereg decyzji związanych z prowadzeniem wirtualnego zakładu opieki zdrowotnej, podobnych do tych, które muszą podejmować menedżerowie jednostek ZOZ działających w rzeczywistości. Wyjątkowym walorem tej formy zaliczenia jest realizm sytuacji i konieczność zespołowego podejmowania strategicznych decyzji, które podczas ostatecznej prezentacji umożliwią komisji ocenę wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi zdobytych podczas nauki na studiach podyplomowych.
Plan studiów obejmuje 30 ECTS i  245 godzin.

DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawniające osoby o co najmniej trzyletnim stażu pracy – zgodnie z art. 46.2 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 ze zm.) – do ubiegania się o stanowisko kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.

Zapytaj o studia podyplomowe
Zapisz się na studia podyplomowe

CENA
Wpłata jednorazowa: 3000 PLN, bez opłaty rejestracyjnej! Przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN, którą należy odliczyć od wpłaty jednorazowej.
Wpłata semestralna: 1600 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN.
Nasi absolwenci są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
Wystawiamy faktury i faktury pro forma.
W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt telefoniczny.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

TERMINY

Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec*
Terminy zajęć: sobota/niedziela – co 2 tygodnie lub wg uzgodnień ze studentami!

LOKALIZACJE*
Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking bezpłatny)
Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa (PKiN – PKP DC, M1, A, T, Parking płatny)

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).
STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.

________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.