Zarządzanie

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie, bez lub ze specjalnością, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i przedsięwzięcia dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent kierunku ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne:
• posiada zdolność krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy typowych problemów i obszarów działalności przedsiębiorstwa (instytucji) i jego otoczenia,
• wykazuje się przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz w tworzeniu i realizacji złożonych przedsięwzięć w środowisku pracy i poza nim,
• posiada umiejętność jasnego i jednoznacznego przedstawiania i konsultowania, w gronie specjalistów, swoich wniosków oraz teoretycznych i praktycznych przesłanek, które stanowią ich podstawę,
• wykazuje się zdolnością uczenia się, pozwalającą kontynuować studia oraz umiejętnością sformułowania i rozwiązania typowego zadania badawczego przy wykorzystaniu nowoczesnych metod i narzędzi pozyskiwania i przetwarzania informacji,
• rozumie zobowiązania profesjonalne i społeczne absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak:
zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, marketing, badania marketingowe, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstw, procesy informacyjne w zarządzaniu, bezpieczeństwo publiczne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent studiów na kierunku Zarządzanie będzie mógł być zatrudniony na stanowiskach menedżerskich, operacyjnych, analitycznych i specjalistycznych w przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych, pozarządowych, instytucjach i placówkach naukowo-badawczych oraz w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, firmach świadczących usługi finansowe, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, wydziałach finansowych administracji rządowej i samorządowej, firmach konsultingowych, w agencjach reklamowych, działach promocji oraz marketingu, działach HR, agencjach pozyskiwania personelu, a także jako przedstawiciel handlowy, pracownik biura obsługi klienta, doradca, konsultant ds. jakości itp.

Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.