Administracja publiczna

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
W ramach specjalności studenci osiągną wiedzę i umiejętności w zakresie publiczno-prawnych form i procedur działania administracji rządowej i samorządowej, sądowej kontroli administracji, prawa finansowego oraz procedur mających przy tym zastosowanie. Oferowany program kształcenia dotyczy aktualnych problemów ustrojowych i kompetencyjnych oraz procesów reform i modernizacji w administracji publicznej w Polsce i w innych krajach rozwiniętych. Studenci zaznajomią się także z organizacją i zasadami pracy służby cywilnej oraz zasadami i technikami przygotowywania dokumentów administracyjnych, w tym najnowszymi trendami w rozwoju nauki o administracji.

Znaczną uwagę poświęca się dostosowaniu umiejętności studentów do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje przedmioty realizowane w ramach kierunku, a ponadto:
• E-administracja
• Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
• Finanse jednostek samorządu terytorialnego
• System polityczny w RP

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent tej specjalności zdobędzie kwalifikacje zawodowe pozwalające na podjęcie zatrudnienia w instytucjach rządowych i samorządowych, sądach, fundacjach, jak również w małych i średnich przedsiębiorstwach. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych oraz średniego szczebla, potrafi podejmować samodzielne decyzje organizacyjne oraz prowadzić postępowania administracyjne i wydawać decyzje administracyjne w stosunku do innych podmiotów, zgodnie z posiadanymi kompetencjami i kwalifikacjami. Absolwenci uzyskują możliwości zatrudnienia w organach administracji publicznej (państwowej, rządowej i samorządowej) zarówno szczebla centralnego (ministerstwa, urzędy centralne, fundusze, agencje), jak i wojewódzkiego (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, wojewódzkie służby i inspekcje) oraz powiatowego i gminnego (powiatowe służby i inspekcje, starostwa, urzędy miejskie i gminne). Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w jednostkach administracyjnych i gospodarczych samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województw, w zakładach, instytucjach i jednostkach organizacyjnych, które zajmują się zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i zasobów naturalnych, gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz, zbiorowego transportu drogowego i dróg publicznych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kulturalnej, fizycznej, turystyki i rekreacji itp.

Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (w tym informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.