KURS JĘZYKA URZĘDOWEGO PROSTEGO

KURS JĘZYKA URZĘDOWEGO PROSTEGO
„Język prosty – sposób organizacji tekstu, który zapewnia przeciętnemu obywatelowi szybki dostęp do zawartych w nim informacji, lepsze ich zrozumienie oraz – jeśli trzeba – skuteczne działanie na ich podstawie”. Bardziej precyzyjnie definicja języka prostego może być określona na bazie Indeksu czytelności FOG*.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Kurs języka prostego urzędowego pozwala zapoznać się z praktycznymi zasadami pisania i redagowania tekstów urzędowych, które pomogą ocieplić język komunikatów kierowanych do klientów. Prosta i przejrzysta komunikacja buduje zaufanie do administracji i zmniejsza dystans między nadawcą i odbiorcą. W ramach warsztatów zostaną szczegółowo omówione kwestie stosowania przejrzystego stylu w dokumentacji indywidualnej, w rozmowach ustnych oraz na stronach internetowych i w korespondencji elektronicznej.

CELE KURSU
Nabycie umiejętności posługiwania się prostym językiem urzędowym.

ADRESACI
Pracownicy administracji publicznej, instytucji publicznych, urzędów skarbowych, wymiaru sprawiedliwości, prokuratury i adwokatury, notariatu itp. którzy chcą zdobyć kompetencje przejrzystego komunikowania się z klientami w różnych sytuacjach.
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ OD KILKU LAT DĄŻY DO TEGO, ABY PROSTY JĘZYK STAŁ SIĘ STANDARDEM W POLSKICH URZĘDACH I INSTYTUCJACH W KOMUNIKACJI Z KLIENTEM, DLATEGO TEŻ EUROPEJSKA UCZELNIA PODJĘŁA SIĘ WSPARCIA TYCH DZIAŁAŃ POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE W SWOJEJ OFERCIE KURSU JĘZYKA URZĘDOWEGO PROSTEGO.
NA KURS ZAPRASZAMY WSZYSTKICH TYCH, KTÓRZY PISZĄ I WYSYŁAJĄ DO RÓŻNYCH GRUP ODBIORCÓW OFICJALNE TEKSTY W FORMIE TRADYCYJNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Zajęcia obejmują:
MODUŁ 1. Normy językowe i poprawna polszczyzna
MODUŁ 2. Narzędzia informatyczne wspomagające prostą komunikację
MODUŁ 3. Kompozycja tekstów urzędniczych
MODUŁ 4. Standardy prostej polszczyzny
MODUŁ 5. Analiza i tworzenie prostych tekstów urzędowych – warsztaty
• prosty język w praktycznym ujęciu (ogólne techniki i zasady nowoczesnej komunikacji urzędu z obywatelem)
• tworzenie nieskomplikowanych tekstów urzędowego (unikanie niewidzialnych barier: sztampa, pustosłowie, formalny przekaz)
• konwertowanie tekstów urzędowych na język prosty (zasady „uproszczania tekstu”; językowa poprawność tekstu urzędowego)
• jak zmiana sposobu mówienia i pisania wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku instytucji publicznych.

ORGANIZACJA KURSU
Kurs prowadzony jest w ON LINE przy wykorzystaniu narzędzi do nauczania zdalnego. Trwa łącznie jeden dzień (szkoleniowy) – obejmuje wykłady, konwersatoria i warsztaty.

UKOŃCZENIE KURSU I KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Warunkiem ukończenia kursu jest udział we wszystkich zajęciach i wykonanie zadań realizowanych w ramach warsztatów.
Absolwent będzie potrafił:
• tworzyć teksty zgodne z regułami prostej polszczyzny oraz przekształcać teksty w taki sposób, aby były one zrozumiałe dla ludzi pochodzących z różnych grup społecznych i o różnym poziomie wykształcenia;
• rozpoznawać cechy językowe i tekstowe decydujące o stopniu trudności tekstu
• posługiwać się środkami językowymi, tekstowymi wspierającymi percepcję, budującymi dobre relacje z odbiorcą, ułatwiające zapamiętanie treści i porządkujące strukturę informacji zawartej w tekście.
Absolwent otrzymuje Certyfikat Europejskiej Uczelni w Warszawie o ukończeniu kursu i uzyskanych kompetencjach.

CENA
Cena podstawowa – 600 PLN
Cena dla studentów, kandydatów oraz absolwentów Europejskiej Uczelni – 200 PLN
Cena dla studentów i kandydatów na kierunku Prawo – 0 PLN

JAK SIĘ ZAPISAĆ
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail
zapisy@eu.edu.pl
W treści wiadomości należy przesłać swoje dane kontaktowe.

*Robert Gunning: The technique of clear writing. McGraw-Hill, 1952. ISBN 978-0-07-025206-6.
Automatyczna diagnoza stylu. Logios.pl.
Jasnopis – program do automatycznego mierzenia zrozumiałości tekstów dla języka polskiego. Jasnopis. [dostęp 2015-02-15]. (pol.).
Indeks czytelności FOG – https://pl.wikipedia.org/wiki/Indeks_
czytelności [dostęp 2024-02-20].