MicroMBA

Charakterystyka Programu MicroMBA

• 22 godziny akademickie
• Wydanie oficjalnego zaświadczenia o międzynarodowym standardzie potwierdzający ukończenie kursu biznesowego
• Harmonogram: piątek 17.30 – 20.45 (4 godz.), sobota (10 godz.) i niedziela (8-10 godz.)
• Cena: 1000 PLN za osobę.

Opis Programu
Jeśli myślałeś o otrzymaniu MBA, ale nie do końca się zdecydowałeś, szansą dla Ciebie jest intensywny kurs MicroMBA, wprowadzający podstawy głównych umiejętności i wiedzy potrzebnych do zarządzania. MicroMBA pozwoli zaspokoić Twoją ciekawość, nauczyć nowego, podjąć decyzję o kontynuowaniu regularnego MBA lub innego kursu z zarządzania.

Cele programu MicroMBA
Zrozumienie procesu zmian zachodzących w zarządzaniu
Zrozumienie zasad marketingu dynamicznego środowiska
Poznanie procesów innowacji strategicznych
Łączenie funkcji biznesowych z długoterminowymi celami strategicznymi

Dostępne kursy

I. Zarządzanie w przedsiębiorstwie
II. Zarządzanie w sektorze bankowym
III. Zarządzanie oświatą
IV. Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej

Opisy kursów

Zarządzanie w sektorze bankowym
Szczegółowy program zajęć
Program zajęć uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem w sektorze bankowym. Ramowy program studiów obejmuje następujące zagadnienia: wyzwania i perspektywy w sektorze bankowym, strategie w sektorze finansowym, zarządzanie bankowością, marketing w sektorze bankowym, zarządzanie bankowością międzynarodowej, zarządzanie ryzykiem.

Zalety kursu
Kurs umożliwia nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania pracą instytucji finansowej przez menedżerów banku.
Program uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem w sektorze bankowym. Daje także możliwości nabycia umiejętności praktycznego kierowania pracą banku, poprzez wymianę doświadczeń i rozwiązań nietypowych problemów.

Korzyści dla twojej instytucji
Ostatecznymi beneficjentami tego kursu są instytucje finansowe, w szczególności spółki bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe. Program przygotuje zorientowanych na wynik menedżerów dobrze zorientowanych na rynek usług finansowych. Kadry te staną się efektywniejsze w osiąganiu celów, będą wspierać swoje instytucje w ich konkurencyjności i sprawności osiągania wyników.

Uczestnicy kursu
Kurs skierowany jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków i specjalności, które są zainteresowane problematyką zarządzania w sektorze bankowym w jednostkach samorządu terytorialnego, menedżerów i kadry kierowniczej; dyrektorów, prezesów, wiceprezesów, przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w sektorze bankowym także do założenia i prowadzenia spółek bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych.

Zarządzanie oświatą
Szczegółowy program zajęć
Program zajęć uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą. Ramowy program studiów obejmuje następujące zagadnienia: podstawy organizacji i zarządzania, podstawy prawa pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo oświatowe, kierowanie i administrowanie placówką, planowanie i organizacja pracy placówki, nadzór pedagogiczny, koncepcje pracy placówki, finanse w oświacie, marketing w oświacie.

Zalety kursu
Kurs umożliwia nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania pracą placówki oświatowej przez menedżerów oświaty.
Program uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą. Daje także możliwości nabycia umiejętności praktycznego kierowania pracą placówki, poprzez wymianę doświadczeń i rozwiązań nietypowych problemów.

Korzyści dla twojej placówki
Ostatecznymi beneficjentami tego kursu są placówki oświatowe. Program przygotuje zorientowanych na wynik menedżerów dobrze zorientowanych na rynek oświaty. Kadry te staną się efektywniejsze w osiąganiu celów, będą wspierać swoje instytucje w ich konkurencyjności i sprawności osiągania wyników.

Uczestnicy kursu
Kurs skierowany jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków i specjalności, które są zainteresowane problematyką zarządzania oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie a także do założenia i prowadzenia niepublicznych placówek oświatowych.

Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej
Szczegółowy program zajęć
Program zajęć uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą. Ramowy program studiów obejmuje następujące zagadnienia: metody oceny i monitorowania zdrowia, zarządzanie finansami, zarządzanie systemami informacyjnymi ochrony zdrowia, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością i operacjami, zarządzanie ryzykiem

Zalety kursu
Kurs umożliwia nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania pracą zakładu opieki zdrowotnej przez menedżerów.
Program uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem opieką zdrowotną. Daje także możliwości nabycia umiejętności praktycznego kierowania pracą zakładu, poprzez wymianę doświadczeń i rozwiązań nietypowych problemów.

Korzyści dla twojej placówki
Ostatecznymi beneficjentami tego kursu są zakładu opieki zdrowotnej. Program przygotuje zorientowanych na wynik menedżerów dobrze zorientowanych na rynek opieki zdrowotnej. Kadry te staną się efektywniejsze w osiąganiu celów, będą wspierać swoje instytucje w ich konkurencyjności i sprawności osiągania wyników.

Uczestnicy kursu
Kurs skierowany jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków i specjalności, które są zainteresowane problematyką zarządzania opieką zdrowotną, oraz do administratorów szpitali klinicznych, lekarzy, dyrektorów medycznych, farmaceutów, pracowników służby zdrowia na stanowiskach kierowniczych oraz tych, którzy planują założyć własną prywatną praktykę.