PRAWO – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Jednolite studia magisterskie (poziom VII PRK).
Cykl kształcenia: dziewięć semestrów.
Tryby kształcenia: stacjonarne, niestacjonarne, ON LINE, hybrydowe.
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.
Dokument uzyskiwany przez absolwenta: dyplom magistra prawa.

ATUTY

  • Jednolite studia magisterskie przygotowujące do wykonywania atrakcyjnego zawodu o dużych kompetencjach praktycznych,
  • Atrakcyjne specjalności i aplikacje,
  • Po uzyskaniu dyplomu możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i doktoranckich.

ATRAKCYJNE SPECJALNOŚCI:

ATRAKCYJNE APLIKACJE:

  • OGÓLNA (SĘDZIOWSKA, PROKURATORSKA),
  • ADWOKACKA,
  • NOTARIALNA,
  • KOMORNICZA,
  • RADCOWSKA,
  • LEGISLACYJNA,
  • KURATORSKA.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Program nauczania jest zorientowany na kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów przygotowanych do podjęcia wszelkich rodzajów aplikacji niezbędnych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji wymagających szczegółowej wiedzy prawniczej w instytucjach lub organizacjach, tj. jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, międzynarodowych i organach Unii Europejskiej. W programie uwzględniono nauczanie języka obcego do wyboru w znacznym wymiarze (ECTS), co powinno umożliwić absolwentom studiów zatrudnienie w dużych korporacjach i poza granicami kraju.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma kompetencje miękkie – podbudowaną teoretycznie wiedzę i umiejętności praktyczne z prawa.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: teoria i filozofia prawa, wstęp do prawoznawstwa, prawo rzymskie, konstytucyjne, publiczne, cywilne, karne i wykroczeń, administracyjne, karne skarbowe, kościelne, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, legislacja, postępowanie cywilne, karne, administracyjne, system ochrony prawnej w Unii Europejskiej oraz przedmioty do wyboru i praktyki, związane z wybraną aplikacją.
W ostatnich trzech semestrach student realizuje praktyczne zadanie dyplomowe, które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent prawa będzie przygotowany do wykonywania zawodów prawniczych (aplikacji): sędziego, prokuratora, radcy prawnego, adwokata, notariusza, komornika, w legislacji i jako kurator oraz pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach, korporacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach, w których jest wykorzystywana wiedza prawnicza, a także do podjęcia praktyki (adwokat, radca prawny) w ramach własnej działalności gospodarczej.
W ramach wybranej specjalności, student odbywa aplikację: sędziowską, adwokacką, notarialną, prokuratorską, kuratorską i/lub komorniczą.

ATUTY KIERUNKU
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
DUŻE I STABILNE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent może znaleźć zatrudnienie zarówno po stronie urzędów (sądownictwo i prokuratura) oraz prowadzić własną działalność (adwokatura, notariat, komornicy itp.). Nietrudno jest o zatrudnienie jeszcze w trakcie trwania studiów.