Wymagane dokumenty

Studia I stopnia:

1. Ankieta osobowa oraz podanie kandydata na studia: (Podanie o przyjęcie) (Kwestionariusz rekrutacyjny)
2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu) – w przypadku posiadania świadectwa wydanego za granicą powinno być zalegalizowane lub opatrzone apostille przez uprawnioną do tego instytucję w kraju wydania, wraz z tłumaczeniem (tłumacz przysięgły) na język polski
3. Zdjęcie w formie elektronicznej – 295 x 236 px (dodane podczas rejestracji w Wirtualnym Dziekanacie) – konieczne do wydania elektronicznej legitymacji
4. Potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej
5. W przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego/dowód wpłaty za kurs języka polskiego

Studia II stopnia:

1. Wszystkie wymagane dokumenty jak na studiach I stopnia
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów

Informujemy o obowiązku dostarczenia wymaganych dokumentów w oryginale- osobiście, bądź za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Uczelni – ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa.

UWAGA! Przypominamy o obowiązku posiadania dowodu wpłaty opłaty rejestracyjnej na rachunek bankowy uczelni

EUROPEJSKA UCZELNIA  W WARSZAWIE

PKO BP, nr 71 1020 1026 0000 1502 0125 6528

Wyjątkiem jest punkt rekrutacyjny przy ul. Modlińskiej 51, gdzie opłatę rejestracyjną i/lub wpisowe można uiścić na miejscu.