Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez Europejską Uczelnię Informatyczno-Ekonomiczną w Warszawie Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

Obowiązek informacyjny RODO:

  1. I. Wskazanie administratora

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie, ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa, zwana dalej „uczelnią”.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o:

1) kontakt za pomocą skrzynki mailowej: odo@eu.edu.pl

2) kontakt pisemny na adres: Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie, ul. Modlińska 51, 03-199 Warszawa

3) kontakt osobisty w siedzibie uczelni

  1. II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przez uczelnię odbywa się w celu prowadzenia z Panem/Panią korespondencji oraz innych form komunikacji (np. kontakt telefoniczny) związanych z zapytaniami oraz żądaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych przez uczelnię odbywa się w celu realizacji jej działalności statutowej, w tym świadczenia usług edukacyjnych przy wykorzystaniu środków telematycznych.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w związku z realizacją obowiązku prawnego (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który ciąży na uczelni zgodnie z przepisami art. 12-22 RODO.

W niektórych przypadkach dane osobowe użytkowników są przetwarzane w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także na obronie przed roszczeniami.

  1. III. Obowiązek podania danych osobowych

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych wynika z konieczności potwierdzenia Pana/Pani tożsamości. Przepisy RODO nakładają na administratorów obowiązek upewnienia się, że osoba, z którą prowadzi się korespondencję, jest tą samą osobą, która może otrzymać stosowne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach brak podania danych osobowych stanowi podstawę do odmowy realizacji prawa wynikającego z RODO lub do odmowy udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

  1. IV. Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Straż Graniczna, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego etc.)

2) podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych dla uczelni

3) podmiotom świadczącym usługi logistyczne dla uczelni

4) podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów dla uczelni

5) w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność, instytucjom finansowym prowadzącym rozliczenia finansowe słuchaczy i osób współpracujących z uczelnią

6) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie dla uczelni

  1. V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów lub okres wskazany w przepisach prawa. W szczególności Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu potrzebnego do wykazania przed organem nadzorczym faktu zrealizowania Pana/Pani żądania lub odmowy realizacji wniosku.

  1. VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Europejska Uczelnia w Warszawie pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez uczelnię, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Panu/Pani następujące prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy: (I) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (II) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (III) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (IV) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (I) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (II) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (III) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (IV) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

5) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy WSM przetwarza Pana/Pani dane osobowe na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora

  1. VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.