Administracja

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku Administracja, bez lub ze specjalnością, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i przedsięwzięcia dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak:
podstawy prawoznawstwa, historia administracji, nauki o administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro- i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, finanse publiczne i prawo finansowe, socjologia i metody badań socjologicznych, zamówienia publiczne, prawo karne i prawo wykroczeń, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, statystyka z demografii, legislacja administracyjna, postępowanie egzekucyjne w administracji, techniki negocjacji i mediacji w administracji, ustrój samorządu terytorialnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent kierunku Administracja jest przygotowany do pracy urzędniczej na różnych szczeblach administracji publicznej – rządowej i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Ponadto potrafi samodzielnie doskonalić i uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent rozwiązuje problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Program kształcenia obejmuje również szeroką ofertę przedmiotów do wyboru oraz praktyki zawodowe.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.