ASYSTENT JĘZYKOWY (EN, FR, ES, DE, IT, RU)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą, administracji lokalnej i centralnej, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, redakcjach czasopism, agencjach reklamowych, środkach masowego przekazu, turystyce, hotelarstwie i sektorze usług oraz szkolnictwie.
PROFIL ABSOLWENTA
Zna kluczowe zagadnienia i problemy związane z korzystaniem z języka obcego. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie A2/B2+.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obok przedmiotów ogólnouczelnianych obejmuje praktyczną naukę języka wiodącego, dodatkowego, wstęp do językoznawstwa, fonetykę i fonologię języka wiodącego, gramatykę opisową języka wiodącego, gramatykę kontrastywną, semantykę i pragmatykę, historię języka wiodącego z elementami gramatyki historycznej, fonetykę praktyczną języka wiodącego itp.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Możliwość zatrudnienia w:
• przedsiębiorstwach (handlowych, transportowych, finansowych, produkcyjnych)
• urzędach publicznych (urzędach miasta, starostwach powiatowych, różnych działach ministerstw)
• muzeach, teatrach, instytucjach kultury (domach kultury, fundacjach i stowarzyszeniach), bibliotekach
• wydawnictwach i redakcjach czasopism, regionalnych ośrodkach telewizji
• biurach rzeczników prasowych
• biurach tłumaczeń
• biurach turystycznych i hotelach